Kerkvernieuwing

Meeleef-week Noelhuis

Geplaatst 13 sep. 2016 04:18 door De Stadslamp Amsterdam   [ 22 sep. 2017 01:22 bijgewerkt ]

Van 9 tot 14 oktober 2017 organiseren wij een meeleef-week! Iedereen die dat leuk vindt is welkom. 
Wel zijn er een beperkt aantal plaatsen vrij, dus wees er snel bij. 
Om je aan te melden, of voor vragen: mail naar noelhuis@antenna.nl. 

Pioniers blij met Kerk 2025, de PKN nota over toekomst van de kerk.

Geplaatst 22 apr. 2016 01:11 door De Stadslamp Amsterdam

Bron: pkn.nl, 18-4-2016.
oorspronkelijke titel: Waarom pioniers blij kunnen zijn met Kerk 2025

Drie redenen waarom pioniers blij kunnen zijn met Kerk 2025, de nota over de toekomst van de kerk.

U mag me verdenken van onoprechte propaganda, ik heb tenslotte een baan bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Toch ben ik echt blij met het toekomstbeeld dat geschetst wordt in Kerk 2025. Ik geef u drie redenen waarom ik bij het lezen een glimlach kreeg, ondanks het feit dat het woord ‘pioniersplekken’ in de nota maar één keer te vinden is.
Aandacht voor missionair werk

De eerste reden om blij te zijn, is dat we als kerk in deze tijden van krimp niet in onze schulp kruipen. Integendeel, in de nota wordt opgeroepen tot zending in eigen land. Dat begint al bij de eerste zinnen waar het gaat over de leerlingen van Jezus die in Marcus 6 worden uitgezonden. En de nota eindigt met dit vers: ‘Ze gingen op weg en maakten het goede nieuws bekend.’

Als kerk worden we in de nota opgeroepen het evangelie te delen: ‘Hoe leren we getuige te zijn dat geloof in God er werkelijk toe doet en aan het leven zin, diepte, heil en glans geeft? Dat zal hoog op de agenda van de kerk moeten staan. Bij getuige zijn hoort dat mensen zonder gêne worden geworven voor de kerk. Het taboe hierop (‘zieltjes winnen’) heeft te lang verlammend gewerkt.’

De sterke missionaire insteek werkt ook door in het werk van predikanten. Zo worden predikanten opgeroepen zichzelf niet alleen als herder en leraar te zien, maar ook als apostel en zendeling.
Geen gedoe met regels

Een tweede reden om als pionier blij te zijn met deze nota, is dat de kerk wordt uitgedaagd kerkelijke ballast los te laten, meer aansluiting te vinden bij de samenleving en regels niet te belangrijk maken.

Door aan pioniers zonder theologische opleiding ruimte te geven voor doop en avondmaal is eerder al een grote stap gezet. En zo mag het verder gaan: ‘Met name als het gaat om pioniersplekken moet ervoor gewaakt worden om deze op te zadelen met regels die niet passen in een nieuwe situatie. Het leven gaat voor de regels...’ Op meer plekken stelt de nota nadrukkelijk dat regels niet in de weg moeten staan van nieuwe ontwikkelingen.
Terug naar de essentie

Een derde reden om als pionier blij te zijn, is dat de kerk meermaals wordt opgeroepen ‘om back to basics te gaan en weer te ontdekken waar het om gaat’. Dat is pionieren ten voeten uit. Niet het instituut staat centraal maar de ontmoeting van mensen met elkaar en met God. Zo staat er: ‘De kerk is dus niet een service-instituut waar professionals een publiek bedienen. De kerk, dat is de gemeenschap van de gelovigen, de volgelingen van Jezus, die door Jezus zelf geroepen zijn en deel mogen uitmaken van zijn lichaam.’
Geruststelling

Pionieren is dus geen tijdelijke bevlieging! Dat is een geruststelling voor pioniers die vreesden dat alle geboden ruimte weer ingeperkt zou worden. Nog mooier is dat nu in de kerk als geheel vragen op de agenda staan die in elke pioniersplek spelen. Laten we samen leren!

Martijn Vellekoop
coördinator pioniersplekken

De column ‘Voor de verandering’ gaat over de uitdagingen, kansen, hobbels en dilemma’s van missionair gemeente-zijn. De tweewekelijkse bijdragen worden afwisselend geschreven door ds. Hans van Ark, ds. Nynke Dijkstra en Martijn Vellekoop van de afdeling Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk. www.protestantsekerk.nl/missionair​

Hillsong Amsterdam

Geplaatst 4 apr. 2016 03:01 door De Stadslamp Amsterdam

Bron: CIP.nl, 4-4-2016. door Dick van den Bos

"Veel mensen herken je een jaar later niet meer terug"

Hillsong Amsterdam groeide van een connectgroep met een handvol mensen uit tot een kerk van 1.400 bezoekers per zondag. Ze zijn gevestigd in Escape, een van 's lands populairste nachtclubs. Het grootste deel van de leden komt van buiten de kerk. CIP.nl sprak met lead pastor Richard van der Kolk: “Het is overweldigend wat God doet. Mensen voelen de liefde van Jezus en geven hun leven aan Hem.”

Leiders van Hillsong Amsterdam hebben een WhatsApp-groep om elkaar te bemoedigen. Hier komt elke week een overvloed aan getuigenissen voorbij. Van der Kolk laat het zien: “Hier een jongen die vroeger vijandig was tegenover de kerk. Hij gaf enkele tijd geleden zijn leven aan Jezus. Vervolgens nam hij twee vrienden mee. Zij genoten van de dienst en gaven ook hun leven ook aan Christus. Er zijn honderden van dit soort verhalen. Ik geloof dat God met iets nieuws bezig is.”

Vincentiuskerk, oud en nieuw

Geplaatst 19 jan. 2016 02:02 door De Stadslamp Amsterdam   [ 19 jan. 2016 02:05 bijgewerkt ]

In de serie 'Straten van Amsterdam' besteedt AT5 aandacht aan de Staringstraat. In het programma komt ook de Vincentiuskerk in Oud-west uitgebreid aan bod (vanaf 13.00 min).
Het grote oude kerkgebouw werd gesloopt in 1989, en in het nieuwbouw wooncomplex kwam een kleinere kerkruimte. De tijden zijn veranderd maar de gemeenschap is nog steeds actief in de wijk. 


Nieuw Amsterdams spoor voor twee gemeentes

Geplaatst 4 jan. 2016 12:07 door De Stadslamp Amsterdam

Bondveg.nl, 4-1-2015.

Gisteren zondag 3 januari was het zover: de eerste gezamenlijke kerkdienst van de Vrije Evangelische Gemeente en de Nederlands Gereformeerde Kerk in de Weteringkerk!
Het was een mooie dienst van nieuwe start en verbondenheid: we zijn dankbaar!
Ds. Karelse ging voor en opende de dienst door tegen een ademloos luisterend gehoor de volgende woorden uit te spreken:
“Vanmorgen de eerste gemeenschappelijke dienst. Spannend, beetje onwennig misschien nog, maar we hebben een koers gekozen en we mogen daar in vertrouwen voor onderweg gaan. Beide gemeenten zijn onderdeel van de ene algemene christelijke kerk en onze eenheid is allang gegeven. Niet in bepaalde ideeën die wij er op nahouden maar in Jezus Christus onze Heer. Jezus Christus die voor ons, in de kracht van de Heilige Geest de weg naar de Vader gebaand heeft en open houdt. Wij mogen gemeenschappelijk een weg gaan. Als er ergens wegversmallingen zijn – en daar weten we van beide gemeenten van – dan ga je ritsen. Want we willen samen één weg gaan. Dat is in de eerste tijd misschien wat wennen maar we weten het van elkaar, we willen samen in woord en daad belijden dat ons hart en leven toebehoort aan de levende God en dat we samen ook mogen erkennen dat in beide gemeenten het woord van God getrouw wordt verkondigd en dat doop en avondmaal getrouw worden bediend. We hebben een gemeenschappelijke opdracht en we hebben een stedelijke context en vanuit dat feit willen wij ons ook committeren aan een groeiend onderling vertrouwen zodat onze geloofsgemeenschap tot verrijking mag dienen van beide gemeenten en ook van hun beider landelijke kerkelijke verbanden. Als uiting van dat commitment wil we geregeld voor elkaar bidden, elkaar welkom heten in elkaars diensten en elkaars ambten erkennen. We willen formeel en informeel de band met elkaar versterken, hechter samengroeien in geloof, hoop en liefde en missionair, sociaal en ethisch elkaar bemoedigen en versterken in onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Moge God zo geven dat wij een lichtend licht en een baken van hoop zullen zijn voor onze omgeving en gezegend tot een zegen zullen zijn.”

Het was noch volledig de stijl en mores van de VEG, noch die van de NGK, en dat is precies wat nodig was deze eerste gezamenlijke dienst. Juist in deze dienst was gekozen om de aansluiting te laten zien met de veel oudere tradities van de ene Kerk van alle eeuwen. Zo vierden we met elkaar het Avondmaal: niet het avondmaal van de VEG, maar het avondmaal van de Heer zelf, die ons uitnodigt. Maar niet nadat we elkaar de “ongeveinsde broederhand” drukten en de vrede van Christus toewensten. 

Na de dienst was er een geanimeerde ontmoeting. Na een jaar met elkaar optrekken in Bijbelstudies, vergaderingen en enkele diensten, kennen sommigen elkaar voldoende om een nieuwjaars kus te geven. Amsterdam zou Amsterdam niet zijn, als er ook niet spontaan en hartelijk gelachen werd en er naast leden ook vrienden en losse bezoekers deel uitmaakten van deze eerste dienst op Nieuw Amsterdams Spoor. 

We delen onze vreugde bij deze dan ook graag met de mensen van de Bond en hopen en bidden dat er mooie ontwikkelingen zullen volgen.

(dit artikel is geschreven door een kerkenraadslid van de Vrije Evangelische Gemeente in Amsterdam) 

NGK en VEG vinden elkaar in Amsterdam

Geplaatst 9 okt. 2015 01:54 door De Stadslamp Amsterdam

Onderwegonline.nl, 3-10-2015.

De NGK Amsterdam-Centrum en de Vrije Evangelische Gemeente (VEG) van Amsterdam gaan samenwerken en samen kerken. Dat is de uitkomst van het contact dat de afgelopen jaren tussen beide gemeenten is gegroeid.

De Weteringkerk in Amsterdam. (beeld Job van Nes/Reliwiki)

Vorig jaar waren er vergevorderde plannen om de sterk vergrijsde en gekrompen VEG op te heffen, maar die zijn teruggedraaid. De NGK, die op zoek was naar een nieuwe locatie voor zijn kerkdiensten, verhuist naar de Weteringkerk van de VEG aan de Veluwelaan in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Volgens NGK-predikant Jan van Helden is er sprake van grote geestelijke herkenning tussen beide gemeenten. ‘Het is veel meer dan zakelijk van elkaar gebruikmaken via een gebouw en dergelijke. Ik ben ervan overtuigd dat God ons op elkaars weg heeft gebracht.’

Voortaan houdt de NGK drie kerkdiensten per maand in de Weteringkerk, waarvoor de VEG-leden worden uitgenodigd. Eén keer per maand gebeurt het omgekeerde. De gezamenlijke activiteiten die de afgelopen tijd gegroeid zijn, zoals een gezamenlijke (Bijbel)studiekring, worden voortgezet en zullen worden uitgebreid, bijvoorbeeld in de stille week. Verder wordt nagedacht over wat beide gemeenten in missionair opzicht samen kunnen doen in de Rivierenbuurt.

Hoewel de theologische verschillen tussen beide gemeenten klein zijn (zo kent de VEG ook de kinderdoop) is volgens Van Helden een fusie ‘niet aan de orde’. Los van het feit dat dat kerkrechtelijk ingewikkeld is, willen de gemeenten vooral investeren in het elkaar leren kennen en zo het integratieproces bevorderen.

De NGK Amsterdam-C telt 125 leden, de VEG Amsterdam 50. De VEG Amsterdam is meer dan anderhalve eeuw oud en werd opgericht door ds. Jan de Liefde, die aan de wieg stond van het werk van Tot Heils des Volks. De gemeente is aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten en staat bekend als orthodox protestants met een evangelisch tintje. De liederen van Johannes de Heer zijn er populair.

Hoop voor Noord: Ook je hond is welkom

Geplaatst 16 apr. 2015 01:52 door De Stadslamp Amsterdam

CIP.nl, 16-4-2015

"Ons geheim? Dat wij niet als doel hebben om een kerk te beginnen, maar om mensen te helpen op hun plek een licht van Jezus te zijn." Jurjen ten Brinke was ervan overtuigd dat Jezus in het jaar 2000 zou terugkomen. Dat had zijn basisschooljuf hem verteld. Inmiddels is het 2015 en is hij voorganger van Hoop voor Noord, een multiculturele kerk in Amsterdam. EO Visie sprak met hem.

"Veel mensen die voor het eerst in Hoop voor Noord komen, geven toe dat ze een heel ander beeld van een kerk hadden," vertelt Ten Brinke. "Of ze zeggen: ‘Ik ben het niet helemaal eens met je preek, maar ik kom weer, want ik voel me hier op m’n gemak.’ Kijk, het Evangelie is niet naar de mens. Ik hoef mensen dus niet naar de mond te praten. Als we maar een atmosfeer kunnen creëren waarin bezoekers zich op hun gemak voelen. En ook dat is uiteindelijk het werk van Gods Geest. Als jij je moslimbuurvrouw met een hoofddoek meeneemt, is er niemand die daar wat van zegt. En als je buurman z’n hondje wil meenemen omdat die niet alleen kan zijn, dan neemt hij z’n hond mee. Niemand die daar gek van opkijkt."

In Amsterdam heeft de kerkplanter geleerd dat God Zijn weg met mensen op Zijn manier gaat. "Ik heb soms een plaatje in mijn hoofd van hoe iemand tot geloof moet komen en hoe zijn leven er dan uit moet zien. Maar hoe Gods weg met mensen gaat, is echt Zijn werk."

Lees hier het volledige interview op de website van EO Visie

Plaats de Amsterdamse kerkplantingen in het juiste perspectief, en gun ze tijd

Geplaatst 27 feb. 2015 09:48 door De Stadslamp Amsterdam

Hetgoedeleven.com, 18-2-2015.

auteur: Pieter Gorissen.

De toekomst voor missionaire activiteit in Amsterdam ligt buiten het stichten van nieuwe kerken, concludeerde Gerko Tempelman. Pieter Gorissen meent dat kerkplantingen in Amsterdam meer krediet verdienen.
Plantjes hebben tijd nodig om te groeien, aldus Pieter Gorissen. Het merendeel van de Amsterdamse kerkplantingen is nog geen tien jaar oud. Foto: EPA

Gerko Tempelman deed onderzoek naar de financiële zelfstandigheid en effectiviteit van elf kerkplantingen in Amsterdam. De uitkomsten stonden onlangs op Het Goede Leven. Het blijkt dat slechts twee van de elf kerkplantingen het redt zonder externe financiering. Daarnaast is de effectiviteit beperkt; het gaat om 'kleine initiatieven' die 'collectief dreigen te mislukken' omdat hun invloed nauwelijks tot buiten de eigen christelijke subcultuur reikt.

In plaats van geld te steken in deze en in nieuwe kerkplantingen, is het volgens Tempelman zaak te investeren in 'innovatie en naar buiten gerichte projecten die de christenen beter in contact brengen met niet-christelijke Amsterdammers'.

Onderzoeksrapport

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Ochard Group, een Amerikaans kerkplantingsplatform dat wilde weten of het zin had om in Amsterdam een nieuwe kerkplanting te beginnen. Ik heb het onderzoeksrapport bij Tempelman opgevraagd. Wat mij opvalt is dat het onderzoek rommelig is uitgevoerd, nauwelijks is onderbouwd en een 'intern' karakter draagt. Het kwam op mij over als een memo met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en niet zozeer als een onafhankelijk en publicabel onderzoeksrapport.

Het was wellicht niet de bedoeling dat het in de pers terecht zou komen. Maar nu dit toch is gebeurd, is het goed om er kritisch naar te kijken. Toen ik over de onderzoeksuitkomsten las was mijn nieuwsgierigheid direct gewekt. Ik heb namelijk een heel ander beeld van de Amsterdamse kerkplantingen vanuit eerdere onderzoeken. Dan heb ik het niet over de financiële situatie. Dat is bekend en inherent aan de beperkte omvang van de kerkplantingen (circa twintig tot tweehonderd leden).

Vergelijkend onderzoek

Interessanter zijn Tempelmans conclusies over de effectiviteit. Zou je grotere en/of (meer) financieel onafhankelijke kerkplantingen in Amsterdam mogen verwachten? Dat vraagt om vergelijkend onderzoek. Immers, cijfers zijn pas interessant als je ze kunt vergelijken met andere cijfers.

Dit vergelijkend onderzoek ontbreekt in het Orchardrapport. Daarom heb ik er zelf enkele recente onderzoeksgegevens bij gepakt. Martijn Vellekoop deed in 2008 onderzoek naar 281 kerkplantingen in Nederland en constateerde dat 21 procent minder dan 25 mensen per maand bereikt, terwijl 43 procent honderd of meer mensen per maand bereikt.

De Amsterdamse kerkplantingen blijken hier nauwelijks voor onder te doen. Laatstgenoemde categorie is wel ondervertegenwoordigd ­ je zou vier tot vijf kerkplantingen van die omvang mogen verwachten en dat zijn er drie ­ maar dat kan komen door de kleine sample van Tempelman. Bovendien zijn de kerkplantingen uit Vellekoops onderzoek die meer dan honderd mensen bereiken, bijna allemaal in de Biblebelt actief. Dat is moeilijk vergelijkbaar met de seculiere grond waarin de Amsterdammers hebben te ploegen.

Bekeerling

Ook uit ander onderzoek blijkt dat de kerkplantingen in Amsterdam meer krediet verdienen. Zo heeft Alrik Vos in 2012 aangetoond dat Nederlandse kerkplantingen jaarlijks één nieuwe 'echte' bekeerling (dus iemand zonder christelijke achtergrond) per 31 betrokkenen verwelkomen, terwijl dat cijfer voor de gevestigde kerken in ons land uitkomt op één nieuwe bekeerling per 964 betrokkenen.

Dit onderzoek bevat ook aanwijzingen dat het totale kerkverband (de zendende kerken dus) profiteert van kerkplantingen. Dit lijkt mij een goede reden om de financiering van kerkplantingen in breder perspectief te bekijken. Overigens komen de Amsterdamse kerkplantingen die door Vos zijn meegenomen goed mee in de landelijke gemiddelden. Niets wijst daarmee op een gebrekkige effectiviteit.

Net als Tempelman juich ik verdere innovatie op missionair gebied van harte toe. Er zijn vele 'contexten' in ons land en die vragen elk om een eigen benadering. Daar bestaan geen vaste modellen voor. Toch is het zaak niet te vroeg te oordelen over bestaand kerkplantingswerk. Zo is het merendeel van de Amsterdamse kerkplantingen nog geen tien jaar oud. Plantjes hebben tijd nodig om te groeien. Dat maakt een kritische beoordeling niet overbodig, maar dat moet dan wel binnen het juiste perspectief gebeuren.

De onderzoeken waarnaar Pieter Gorissen verwijst, zijn te vinden opwww.kerklab.nl/resources.
Drs. Pieter Gorissen (1975) heeft de master Missionaire gemeente gedaan aan de Theologische Universiteit Kampen (Broederweg).

Heilig Vuur West

Geplaatst 22 feb. 2015 05:51 door De Stadslamp Amsterdam

kruisje_van_waxines_2012-08-06_14.55.58-5Zoekende Ziellogo_5_talenten

Heilig Vuur West is een initiatief rond kerkvernieuwing in Amsterdam Oud West.

Wij vormen een groeiende gemeenschap van mensen vanuit verschillende achtergronden en culturen die open en creatief op zoek gaan naar God. We doen dat graag samen met anderen omdat we van de stad en haar bewoners houden. Dat betekent ook, dat we bij willen dragen aan de leefbaarheid van onze buurt.

Misschien ben je wel nieuwsgierig, naar wie wij zijn, wie God voor jou wil zijn of heb je misschien vragen rondom zingeving? Wil je graag in contact komen met anderen die daar ook nieuwsgierig naar zijn? Of je nu in Amsterdam Oud-West woont, of daarbuiten, of je nu bekend bent met met de kerk of niet, je bent van harte welkom!

Wil je graag andere mensen ontmoeten? Ben je benieuwd wat Heilig Vuur West precies is en welke plek God in jouw leven kan hebben? Kom eens langs bij een van de activiteiten. Kijk rustig rond op de site om te zien wat er allemaal te doen is en dan hopen we je te mogen begroeten!


"Kerkplantingen weinig effectief in Amsterdam"

Geplaatst 15 jan. 2015 02:02 door De Stadslamp Amsterdam   [ 23 feb. 2015 07:00 bijgewerkt ]

Het goede leven, 14-1-2015.

De toekomst voor missionaire activiteit in Amsterdam ligt buiten het stichten van nieuwe kerken. Dat is de conclusie van een onderzoek dat Gerko Tempelman uitvoerde met financiële steun van de Orchard Group, een Amerikaanse stichting die wilde weten of zij een nieuwe kerkplanting konden opzetten in Amsterdam.
Tempelman onderzocht elf kerkplantingen die in de afgelopen tien jaar zijn begonnen in Amsterdam en kerkplantingen die geassocieerd zijn met het Redeemer City to City netwerk van Amsterdam in Beweging. Wat opvalt is dat van deze elf kerken er slechts twee zijn die financieel zelfstandig zijn. Ook is het maar de vraag of het de rest van de gemeenten binnen afzienbare tijd gaat lukken. Ervan uitgaande dat er zo'n tweehonderd mensen nodig zijn om een kerkplanting en fulltime voorganger te bekostigen, zijn de meeste kerkplantingen veel te klein om hier ook maar in de buurt te komen.


Daarnaast zet Tempelman vraagtekens bij de zin van het doorgaan met kerkplanten in Amsterdam. Veel kerkplantingen proberen aan te sluiten bij de niet-christelijke cultuur. De voorwaarde daarvoor is dat er contacten bestaan tussen de kerkleden en de niet-christelijke cultuur.

Maar uit gesprekken met Amsterdamse voorgangers bleek dat veel kerken bestaan uit Amsterdammers die hun hele leven al naar de kerk gaan en studenten die van buiten Amsterdam komen, vaak uit de Biblebelt. Zij worden meestal lid van een christelijke studenten vereniging en ontwikkelen slechts vriendschappen in hun eigen christelijke kring. De geslotenheid van de christelijke wereld is een belangrijke belemmering voor kerk- plantingen om hun doel te bereiken: kerk-zijn voor niet-christelijke Amsterdammers.
Subcultuur

Om deze redenen zijn er creatievere vormen van missionaire projecten nodig, meent Tempelman op basis van zijn onderzoek. Om werkelijk succesvol te zijn in hun missionaire streven zou tenminste een deel van de christenen hun subcultuur moeten verlaten, stelt hij. Te beginnen wellicht met christelijke leiders. In plaats van geld te stoppen in weer een nieuwe kerk moeten er nieuwe, innovatieve en naar buiten gerichte projecten ontstaan die de christelijke wereld beter in contact brengen met niet-christelijke Amsterdammers.

Op dit moment wordt deze stap nog volledig overgeslagen in pogingen om weer een nieuwe gemeenschap te stichten. Gezien het resultaat van zulke kerkplantingen in de afgelopen jaren, bestaat er een kans dat uiteindelijk die kleine initiatieven collectief mislukken als er niet iets wordt gedaan aan het onderliggende probleem, stelt Tempelman.

1-10 of 19