In het nieuws‎ > ‎

Er bloeit iets moois in kerken Amsterdam

Geplaatst 24 sep 2011 13:08 door De Stadslamp Amsterdam
Friesch Dagblad, 23-9-2011

Tegen de trend in van kerken die hun deuren sluiten, hoopt kerkelijk pionier Siebrand Wierda dat in de komende vijf jaar in Amsterdam tien nieuwe christelijke gemeenschappen kunnen worden gestart.

Amsterdam is hét voorbeeld van een ontkerkelijkte stad. Nog maar 3 procent van de Amsterdammers bezoekt geregeld een kerk. In de afgelopen dertig jaar werden er dertig kerken gesloten, zowel protestantse als rooms-katholieke, staat opgetekend in het deze week verschenen boek Meer dan hout en steen. Handboek voor sluiting en herbestemming van kerkgebouwen.
De enorme terugloop is voor verschillende gereformeerde kerken in Amsterdam reden geweest om zich te richten op gemeentestichting. In het Friesch Dagblad van afgelopen zaterdag vertelde Wierda over het tienjarig jubileum van de ‘herleefde’ Christelijke Gereformeerde Kerk in Amsterdam. Vanuit een kerk die eigenlijk haar deuren zou sluiten, zijn twee nieuwe, bloeiende christelijke gemeenschappen gegroeid: de Amstelgemeente en Via Nova.

Partnerschap
Dit verhaal staat niet op zichzelf. Ook andere Amsterdamse gereformeerde kerken hebben nieuwe gemeenten gesticht. Zij hebben zich verenigd in een partnerschap dat ‘Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus’ wordt genoemd. Tot dit partnerschap behoren inmiddels zeventien gemeenten, vanuit vijf kerkverbanden: Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerde Kerken, Protestantse Kerk Amsterdam en de Anglicaanse Kerk. De helft van deze zeventien gemeenten is in het afgelopen decennium gestart als nieuwe missionaire gemeenschap: Via Nova, Stroom, Akergemeente, Hoop voor Noord, Oase voor Nieuw-West, Hebron, Thuiskomen en Christ Church South. Daarnaast onderging niet alleen de Amstelgemeente maar ook de Stadshartkerk een complete doorstart. Verder pioniert de Protestantse Kerk Amsterdam nog met nieuwe missionaire gemeenschappen in onder meer IJburg en Oud-West.
Amsterdam in Beweging is geen nieuw instituut of organisatie. ,,De basis voor het partnerschap wordt gevormd door persoonlijke relaties en onderling vertrouwen”, vertelt Siebrand Wierda die naast voorganger van Via Nova voor 50 procent werkt als katalysator voor verdere missionaire gemeenschapsvorming in Amsterdam. ,,Voorgangers en later ook kerkenraden van de diverse gemeenten leerden elkaar steeds beter kennen en kwamen tot de overtuiging dat kerken die inhoudelijk zo dicht bij elkaar staan, geroepen zijn samen op te trekken.”
In de loop van de jaren is samenwerking ontstaan op allerlei terreinen: onder meer jongerenwerk, toerusting, bezinning en voorgaan in elkaars erediensten. ,,We proberen synergie te vinden, zodat één plus één meer is dan twee. We ondersteunen elkaar bij theologische vragen zoals: Hoe richten we de samenkomsten in om vandaag mensen aan te spreken? Hoe preken we eigenlijk zodat het voor iedereen toegankelijk is?”
Amsterdam in Beweging is geen activistische club, benadrukt Wierda. ,,We vertrouwen sterk op het Evangelie. Er is er maar één die mensen kan veranderen. We geloven dat God het kan en wil doen. Daarom zijn wij bereid om nieuwe wegen te gaan die aansluiten bij Amsterdammers van vandaag.”
De beginnende beweging van gemeentestichting in Amsterdam is onder meer geïnspireerd door de Redeemer Presbyterian Church van Tim Keller in New York. Een van de predikanten van deze gemeente met grote ervaring op het gebied van gemeentestichting is sinds 2003 geregeld naar Amsterdam afgereisd. ,,Hij trainde ons op het gebied van contextualisatie: wat ís het goede nieuws van Jezus Christus eigenlijk voor 21e-eeuwse Amsterdammers? En hoe werk je dat dan uit in een nieuwe gemeente?”
De gemeentestichters werden ook getraind op het gebied van preken. ,,Hoe verbind je het Evangelie niet alleen met mensen die elke zondag in de kerk komen, maar ook met hen die er voor het eerst zijn?”
Toen de behoefte aan training verminderde, veranderde die in coaching. ,,Op dit moment is ook de coaching tot een minimum teruggebracht. We moeten het nu zelf kunnen.”

Meekleuren
De acht christelijke gemeenschappen die de afgelopen jaren zijn ontstaan, zijn heel verschillend van aard. Sommige richten zich op de stad als geheel en trekken - vanwege hun insteek op doordachte toespraken, creativiteit en professionele muziek - nogal wat jonge hoger opgeleide Amsterdammers. Van hen heeft Amsterdam er alleen al 100.000 tussen de 20 en 35 jaar. Andere gemeenten zitten midden in een multiculturele wijk en richten zich daar op. ,,Niet dat het om enorme aantallen gaat, maar wel zijn het nieuwe gemeenschappen met potentie voor de toekomst.”
En hoe verschillend ze ook zijn, ze hebben twee dingen gemeen: ze zijn verankerd in het geloof in Jezus Christus en ze richten zich sterk op de omgeving waarin ze zich bevinden. ,,Zowel qua vormgeving (wat voor activiteiten ga je opzetten?) als qua inhoud. Ook het Evangelie kleurt mee. We vragen ons steeds af: wat is het goede nieuws voor déze mensen? En hoe breng je dat over?”
Ter illustratie vertelt Wierda over CGK/NGK samenwerkingsgemeente De Bron in Nieuw-West. ,,Deze gemeente heeft zelf wellicht op termijn geen toekomst meer, maar heeft iemand fulltime aangesteld voor gemeentestichtend werk in hun wijk Geuzenveld/Slotermeer. Er is een team gevormd dat buurtwerk is gaan doen. Ze zijn maaltijden gaan organiseren, kinderfeesten en sportactiviteiten en wat later een Alphacursus. En na verloop van tijd ook ’s zondagse samenkomsten. Langzaam maar zeker ontstaat daar een kleine christelijke gemeente: Oase voor Nieuw-West. Begin september zijn er drie nieuwe gelovigen gedoopt.”
Naast gemeenteopbouw is gemeentestichting in de visie van Amsterdam in Beweging een van de kerntaken van gemeente-zijn. Men richt zich erop dat er in 2015 nog eens tien nieuwe gemeenschappen zijn gevormd. Daarvoor zijn heel wat pioniers nodig. ,,In de Bijbel staat: Bid om arbeiders in de oogst. Dat is een van de eerste dingen waarmee ik als katalysator begonnen ben. Missionaire gemeenschapsvorming begint bij gebed en het vinden van mensen.”
Daartoe heeft Wierda contact gelegd met de meeste theologische universiteiten en hogescholen. ,,Een deel van mijn tijd gaat naar het scouten, trainen en coachen van nieuwe arbeiders”, vertelt de predikant. In diverse gemeenten binnen het partnerschap heeft hij een leerwerktraject geïntroduceerd, waarin (bijna) afgestudeerde theologen twee jaar studeren én werken. Er is animo voor, merkt Wierda. ,,Deze maand zijn vier leerwerktrajecters gestart in evenzoveel pionierprojecten.” Het belangrijkste dat geleerd en overgedragen wordt, is echter niet een techniek van missionaire gemeenschapsvorming. ,,Wat vooral wordt overgedragen is leven uit het geloof in de levende Heer Jezus Christus en in de kracht van zijn Geest. In de begeleiding moet daarom veel nadruk liggen op persoonlijke vorming en geestelijk leven.”
Er is nogal wat belangstelling uit andere plaatsen in het land voor de gemeentestichting in Amsterdam. Bijna elke zondag komen er mensen uit het land in Amsterdamse gemeenten snuffelen, vertelt Wierda. ,,Daardoor is het idee geboren om een weekend aan te bieden om grondig rond te kijken en samen door te praten.”

Volksbuurt
Van zaterdag 1 tot en met maandag 3 oktober is er voor het eerst zo’n weekend. ,,Op zaterdag nemen we de deelnemers mee naar diverse plekken van de stad. Zo maakt men kennis met een volksbuurt maar ook met kunstenaars. ’s Avonds denken we gezamenlijk na over hoe je deze mensen kunt verbinden met het evangelie.”
Op zondag staan de kerkelijke pionierprojecten van Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus centraal. ,,Dan kunnen mensen zien hoe we in Amsterdam zoeken om met het evangelie van Christus aan te sluiten bij de mensen. De hele dag door zijn er diensten, op diverse plaatsen in de stad. De maandag gebruiken we om alle indrukken te verwerken.” Het weekend is zowel bedoeld voor voorgangers en ambtsdragers als geïnteresseerde gemeenteleden.
Siebrand Wierda is ook lid van het kernteam van City tot City Europe, een netwerk van gemeentestichters in de meest toonaangevende steden van Europa. Dit netwerk is ook ontstaan met steun van de Redeemer Church. Er zijn hartelijke contacten tussen kerkplanters uit andere grote Europese steden. Van 25 tot 27 oktober houdt het netwerk haar eerste grote conferentie in Berlijn. Tim Keller is de hoofdspreker.

* Informatie: www.amsterdaminbeweging.nl , www.kleurrijkamsterdam.nl , www.citytocityeurope.com 

auteur: Hanneke Goudappel
Comments