Preek van de week

Hoe wordt er in andere kerken dan die van jou gepreekt? Hier vind je recente preken uit wisselende Amsterdamse kerken.

TIP ! :  Op de website Komt een leek in de kerk brengt een jonge niet-religieuze Amsterdammer een jaar lang verslag uit van zijn bezoek aan steeds een andere kerk in de stad. Heel boeiend om te lezen hoe een 'leek' dat beleeft waar 'wij christenen' zo aan gewend zijn dat het vreemde ons niet meer opvalt. Vooral leuk wanneer jouw eigen kerk onder dit leken-licht komt. En leerzaam...!

Jezus in de tempel

Geplaatst 12 jan. 2015 03:37 door De Stadslamp Amsterdam

Preek over Lucas 2: 21-40
gehouden in de Westerkerk op 28 december 2014
door ds. Jan Offringa

Jezus in de tempel

‘De Messias zien en dan sterven’. Dat is de variant van Simeon op het
ons bekende adagium: ‘Rome zien en dan sterven’. Het origineel schijnt
trouwens over een andere stad te gaan: ‘Napels zien en dan sterven’.
Maar ik kan u verzekeren dat Rome heel wat meer in huis heeft. Rome is
toch wel – na Amsterdam natuurlijk ‒ de mooiste stad van Europa.
Trouwens, ook deze Simeon woont in een bijzondere stad, in Jeruzalem.
Daar in de tempel begroet hij het kind Jezus met zijn ouders. En zoals
iemand op zijn sterfbed kan wachten tot ook het laatste kind afscheid
heeft genomen, zo is hiermee voor Simeon het leven voltooid. ‘Heer, laat
me nu maar in vrede heengaan’. Ook voor Lucas als evangelist is
daarmee de cirkel rond. Zijn geboorteverhaal eindigt zoals het begint:
met twee oude mensen. Aan het begin staan Zacharias en Elisabeth, die
op hoge leeftijd een kind krijgen, en aan het slot staan Simeon en Hanna
met hun profetieën. Op die manier krijgen verschillende generaties een
plek bij Lucas. Want ondertussen zijn er twee baby’s geboren, Johannes
de Doper en Jezus, en hebben we ook een stel jonge ouders ontmoet:
Jozef en Maria. Zo komen er drie generaties voorbij, en zijn ook beide
seksen volop betrokken in dit gebeuren. Ja, vrouwen spelen hier in het
evangelie minstens zo’n belangrijke rol als mannen. Kijk alleen maar
naar de hoofdrol, die is duidelijk voor Maria. Zij is een toonbeeld van
overgave en vertrouwen, zij zingt te midden van Zacharias en Simeon
het hoogste lied. Al krijgen we hier ook te horen dat er een zwaard door
haar ziel zal gaan. De weg die Jezus gaat zal diepe sporen trekken in
haar leven.

Opvallend is de joodse kleur van wat Lucas beschrijft. Alles wat gebeurt,
geschiedt volgens de Thora, de wet van de Heer. Op de achtste dag
wordt Jezus besneden, zoals elke joodse jongen. En rond de veertigste
dag komt Hij met zijn ouders naar de tempel, voor twee dingen tegelijk.
Het kind wordt toegewijd aan de Heer, zoals opgedragen wordt in het
boek Exodus. En voor de reinheid van zijn moeder – ook dat was destijds
van belang ‒ wordt een offer gebracht: twee duiven, zoals
voorgeschreven in het boek Leviticus. Rijken doen meer, zij offeren een
jonge ram, tezamen met één duif. Maar voor arme mensen zijn twee
duivenjongen voldoende. Een teken dat Jozef en Maria inderdaad tot de
eenvoudige, arme joden behoren. Beide zijn toegewijd aan God en leven
naar de Thora, net als Zacharias, net als Simeon. Zo laat Lucas op zijn
manier zien dat de komst van Jezus geen breuk betekent met het
jodendom, maar een vervolg. Het is zoiets als een nieuwe fase in de
geschiedenis, met een beslissende doorbraak naar alle volkeren. Wat
God dus ooit met Israël begon, dat beperkt zich niet langer tot dit volk
maar staat nu open voor alle mensen wereldwijd. De deur die binnen het
jodendom af en toe al op een kier stond, zwaait met Jezus wijd open
naar heel de mensheid. Jood en heiden, man en vrouw, jong en oud,
iedereen mag zich op gelijke wijze een kind van God weten. Die
boodschap klinkt door in het loflied van de oude Simeon: in Jezus zal
Israël stralen als nooit te voren, en tegelijk gaat er in hem een licht op
voor alle andere volken. Voor heel de wereld breekt dus een nieuwe
toekomst aan.

Lees deze preek hier verder 

Adieu God... welkom kerkverlater!

Geplaatst 3 dec. 2014 05:44 door De Stadslamp Amsterdam   [ 3 dec. 2014 05:46 bijgewerkt ]

VERKONDIGING op 23 november 2014, hoogfeest van Christus koning van het heelal, in de kerk van Onze Lieve Vrouw van de
Allerheiligste Rozenkrans te Amsterdam,
door pastor Pierre Valkering

Gelezen: uit het boek van de profeet Ezechiël (34, 11-12.15-17), Psalm 23 (1-2a.2b-3.5-6), de eerste brief van de heilige
apostel Paulus aan christenen van Korinthe (15, 20-26.28) en uit het heilig evangelie volgens Mattheüs (25, 31-46).

"Ik zal omzien naar mijn schapen en ze in veiligheid brengen, hoe ver ze ook afgedwaald zijn
ten gevolge van mist en nevel. Ik zal mijn schapen weiden, ik zal ze laten rusten (...). Het
vermiste schaap ga ik zoeken, het verdwaalde breng ik terug, het gewonde verbind ik, het
zieke geef ik weer kracht en het gezonde en sterke blijf ik verzorgen. Ik zal ze laten weiden
zoals het behoort."
Aldus sprak, op dit hoogfeest van Christus koning van het heelal, in de eerste lezing de
profeet Ezechiël.
En afgelopen vrijdag waren de pastores van ons bisdom in Heiloo op uitnodiging van
bisschop Punt en zijn staf bijeen bij het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Wij
werden daar toegesproken door en gingen in gesprek met de televisiepresentator en
programmamaker Tijs van den Brink. Voor de EO maakt hij onder andere het programma
Adieu God? Daarin interviewt hij meer of minder bekende Nederlanders die in hun leven
afscheid hebben genomen van het geloof in God en van de kerk. Waarom hebben zij dat
gedaan? Hoe kijken zij op God, geloof en kerk terug? En hoe staan ze nu in het leven? Heeft
het nog iets te maken met wat ze van geloof en kerk hebben meegekregen?

Dat was een interessante middag...

Tijs begon zijn voordacht aldus:

"Soms gaan mensen uit elkaar. Dat is meestal verdrietig. Ik voel me vandaag een beetje als
een vriend van een man die zijn vrouw heeft verlaten. U, de Rooms-Katholieke Kerk, bent in
dit beeld de verlaten vrouw. Mijn vriend, uw man, heeft u om verschillende redenen verlaten.
(...) (En) kennelijk wilt u van mij weten wat u kunt leren van het vertrek van uw man. Dat
maakt mij op voorhand hoopvol. Kennelijk vindt u het niet leuk dat uw man, of eigenlijk uw
voormalige parochianen/kerkgangers zijn vertrokken. En u bent niet alleen boos op hem of
haar, nee, u wilt echt weten hoe het met hem of haar gaat en waarom hij/zij is weggegaan.
Om te voorkomen dat er nog meer mannen en vrouwen weggaan. En misschien wel met een
klein beetje hoop dat de weggelopen man of vrouw ooit weer terugkomt."

"Wat ik (...) met u wil doen is de lessen die ik geleerd heb in de gesprekken die ik de
afgelopen jaren gevoerd heb met de ruim veertig kerkverlaters tegen u aanhouden. In de
hoop dat u er iets aan heeft."

Afgelopen september, vertelde Tijs van den Brink, was er in een flat in Diemen een
ontploffing. Er was een gaslek. Mensen stonden met z'n allen verbijsterd op straat. Er werd
onderdak voor hen geregeld en de oorzaak van de ontploffing werd gevonden en opgelost.
Maar toch wilde een deel van de mensen niet terug naar huis. Want: ze vertrouwden het niet
meer. Hun huis was hun huis niet meer. Iets dergelijks is er aan de hand met mensen die de
kerk hebben verlaten aldus Tijs: Ze vertrouwden dat huis, de kerk, niet meer... Waarom niet?

Hij onderscheidde vanuit zijn gesprekken met kerkverlaters drie voornaamste redenen die ik
nu graag met u wil doornemen:

"Allereerst" zei hij, "zijn daar (de) domme medegelovigen. (...) Zowel priesters/pastoors/
bisschoppen/dominees/ouderlingen als leken zeggen soms dingen die mensen zeer kunnen
kwetsen. Zaken die maken dat mensen zeggen: mij niet meer gezien. Als dit de kerk is, als
dit gelovigen zijn... Toen de moeder van de voetbalpresentator Harry Vermeegen op 52-
jarige leeftijd stierf had de pastoor het toch over God die goed is. En de seksuologe Goedele
Liekens zat vanaf haar twaalfde op een internaat. Daar werd ook Monopoly gespeeld. Tot
verontwaardiging van de jonge Goedele speelde één van de nonnen vals. De lessen die Tijs
van den Brink uit deze beide voorbeelden leerde waren deze: (1) "Als je als christen, katholiek
of protestant, vals speelt, dan kan dat leiden tot kerkverlating." Dus: "Gewoon niet meer
doen, valsspelen." En (2), in verband met die jong-gestorven moeder: Je kunt als kerk de
goede boodschap op een totaal verkeerd moment brengen. Want, natuurlijk, God is goed.
Dat is wat wij geloven. Maar... als jouw moeder sterft terwijl ze nog maar 52 is, dan wil je díe
boodschap niet horen. Dan wil je alleen maar horen: Dit is vreselijk. Het klopt niet. Het mag
niet. Dit is onrecht.

Dit was reden één van/voor de kerkverlating die Tijs van den Brink ontdekte: de domme
medegelovigen.

Reden twee: "Veel mensen zijn afgehaakt doordat ze gewoon niet meer uit de voeten
kunnen met God. (...) Mensen dachten dat God hen zou beschermen. Dat God hen zou
bewaren voor alle kwaad, dat God als een muur rondom hen zou zijn, dat God voor en
achter hen, naast hen en onder hen zou zijn." Maar ze kwamen van een kouwe kermis thuis.
Tijs gaf hierbij de voorbeelden van de vader van de presentator Jochem van Gelder die zo'n
beetje Gods rechterhand was, maar toch een herseninfarct kreeg. En Youp van 't Hek kon en
kan het lijden van mensen in de wereldoorlogen niet rijmen met God. Tijs zei hierover: Ja,
het is waar: "Wat er gebeurt in je leven is soms niet te rijmen met de goedheid van God waar
wij (...) hartstochtelijk in geloven." "Dit zijn moeilijke vragen die we (...) hier met elkaar niet
oplossen. Er wordt al eeuwen over nagedacht en we komen (er) niet echt verder (mee).
Misschien is dat ook niet erg, misschien hoort dit soort vragen bij het mysterie van het leven.
Maar dan is het wel belangrijk dat we dat af en toe expliciet tegen elkaar zeggen! Dat we
geloven dat God goed is, maar dat we dat natuurlijk lang niet altijd zien. En dat we God lang
niet altijd snappen. Ik heb geen idee waarom de moeder van Harry Vermeegen op 52-jarige
leeftijd overleed. (En) weten wij waarom God niet ingreep toen zijn volk werd uitgemoord in
de concentratiekampen? Ik weet het niet" aldus Tijs van den Brink. "(En) als u het wel weet
moet u het zegggen. Maar vermoedelijk weet u het ook niet. (Maar) ik denk dat het goed is
dat u dat dan ook af en toe zegt. (...) Doe niet alsof het simpel is. want dan haken mensen af.
Dan lekt het dak, om in de beeldspraak van Diemen te blijven."

Dit was de tweede reden voor de kerkverlating die Tijs noemde: niet meer met God uit de
voeten kunnen.

En dan tenslotte reden drie: "De regels van de kerk en dan met name op seksueel gebied."
De arabiste Petra Stienen vertelde in Adieu God? hoe ze werd gedwongen om het vormsel
te doen. En Marlies Dekkers vertelde dat de pastoor langs kwam om te zeggen dat er kinderen
moesten komen en dat de kerk vindt dat er "niks mag qua seks". Ten overstaan van
bisschop, hulpbisschop en de diocesane clerus zei Tijs van den Brink: "Wij - katholieken en
protestanten - zijn erin geslaagd seksualiteit tot een probleem te verheffen in plaats van een
gave van God. (...) Het beeld van de kerk is: daar zijn ze tegen seks." "Wat moeten we
daarmee? Ons als het gaat om de seksuele moraal maar gewoon aanpassen aan wat
'normaal' is in deze tijd? Dat geloof ik niet", aldus Tijs. "Maar we moeten ons tegelijkertijd
realiseren dat we leven in een tijd waarin de meeste mensen zich niet(s) laten gezeggen - en
al helemaal niet door de kerk. iedere poging om de seksuele moraal te veranderen door
vanaf de zijkant te roepen, zal falen en slechts hoon oproepen is mijn inschatting."

"De vraag die kerken en gelovigen zich moeten stellen is: hoe kunnen we iets voor mensen
betekenen, hoe kunnen we mensen dienen? Heersen over mensen - dat hebben we in het
verleden gedaan. (...) Goddank kan dat niet meer. (Maar) hoe dienen we (nu dan) mensen
die op zoek zijn naar zingeving, naar iets betekenen voor een ander, (mensen die) misschien 3
zelfs (op zoek zijn) naar God? Hoe dienen we die mensen, ook als ze andere opvattingen
hebben dan u over samenwonen, over hertrouwen, over homoseksualiteit - noem de hete
hangijzers maar op. Doen we dat door de regels strikt te handhaven, door tucht toe te
passen, door mensen te weren van communie en avondmaal?" "Ik zou daar zeer terughoudend
in zijn" zei Tijs van den Brink tegen bisschop, hulpbisschop en diocesane clerus, want:
"Wie bent u dat u iemand die zelf verlangt naar gemeenschap met God door brood en wijn,
daarvan weg te houden?"

"Ik geloof dat God een God van vrijheid is" zei Tijs. "Dwang, heersen, de baas spelen - het
past niet bij het geloof (...) Dienen, naast mensen staan, samen zoeken naar God en naar
elkaar, dat is de taak van een kerk, van een geloofsgemeenschap."

"Uw ex is klaar met domme uitspraken van u en de uwen. Uw ex is in sommige gevallen
klaar met God, in ieder geval met God die zegt dat hij liefde is maar niet voorkomt dat er
verschrikkelijke dingen gebeuren. Uw ex baalt van uw regels over seks. En uw ex wil dat u
niet meer over hem of haar heerst."

"Is uw ex daarmee totaal van God los? (...) Dat verschilt per persoon. (...) Youp van 't Hek
analyseerde dat zijn pleidooien voor meer hulp aan de Derde Wereld zijn ingegeven door zijn
katholieke jeugd. Goedele Liekens vertelde dat haar ambassadeurschap van Unicef een
rechtsreeks voortvloeisel is uit haar opvoeding. Ronald Plasterk vindt kerkdiensten nog altijd
prachtig. Jochem van Gelder is stiekem gaan bidden in een kapelletje toen zijn kind ziek
was. Harry Vermeegen hoopt stiekem dat zijn moeder vanuit de hemel meekijkt. Diederik
Stapel zou heel graag kunnen geloven. En Marga Bult vindt nog steeds rust in de kerk." "Er
zijn (dus) nog contacten, aanknopingspunten." "Als ik u was zou ik op zoek gaan naar wat u
voor de kerkverlater kunt betekenen." "Misschien kunt u, ik suggereer het maar" (Tijs van
den Brink) exitgesprekken gaan voeren met mensen die u verlieten. Wie weet helpt het, wie
weet raakt u weer in gesprek. Wie weet ontdekt u dat u nog dingen moet belijden aan de
kerkverlaters, of zij aan u."

"Hoe lang het duurt voor u het vertrouwen heeft teruggewonnen van de kerkverlaters en het
vertrouwen heeft versterkt van de mensen die er nog zijn (dat gaat dan over u; - want al die
vragen van de kerkverlaters, daar zitten u en ik natuurlijk ook mee); hoe lang het duurt tot we
dat vertrouwen hebben teruggewonnen dat weet ik niet" zei Tijs. Ik weet wel dat de flatbewoners
van de flat in Diemen, voorzover bekend, uiteindelijk allemaal weer in hun woning zijn
teruggekeerd." "Wat ik u wil meegeven is: probeer het eens. De mensen die de kerk vaarwel
zeggen niet zien als slechte mensen die verkeerde keuzes maken, maar als zielen die hun
huis kwijt zijn."

Tot zover, dierbare gasten en parochianen, de voordracht die Tijs van den Brink afgelopen
vrijdag hield voor de pastores van ons bisdom en die ik hier wel zeer royaal heb
weergegeven. Waarom? Omdat ik ervan overtuigd ben dat waarover hij sprak alles te maken
heeft met het zoeken van het vermiste schaap, het terugbrengen van het verdwaalde, het
verbinden van het gewonde, het kracht geven aan het zieke, het verzorgen van het gezonde
en sterke en het laten weiden zoals het behoort waarover Ezechiël sprak. En ook alles met
te eten geven aan de hongerige, het te drinken geven aan de dorstige, het opnemen van de
vreemdeling, het kleden van de naakte, het bezoeken van de zieke en de gevangene
waarover Jezus vandaag sprak. Mogen we er op eigen wijze allemaal iets van waarmaken
en iets mee doen. Amen.

Feestmaal of hamburger

Geplaatst 19 okt. 2014 02:58 door De Stadslamp Amsterdam

Achtentwintigste zondag door het jaar.
RK kerk de Krijtberg
voorganger: Nikolaas Sintobin sj

Gelezen: Jesaja 25,6-1Oa Filippenzen 4,12-14.19-20 Matteüs 22,1-14 of 22,1-10

Sommige mensen houden er merkwaardige gewoontes op na. Ze zijn specialist om zichzelf
op recepties en feesten zonder uitnodiging binnen te smokkelen. Ze horen er helemaal niet
thuis. Dat belet hen niet om lekker te eten en te drinken, op kosten van hun onbekende
gastheer of gastvrouw. Anderen hebben een voorkeur voor heel selecte feestjes; in het
bijzonder van staatshoofden of andere beroemdheden. Ze zorgen er dan voor dat ze op de
foto komen met die BN’ners of andere sterren. Sommigen gaan zover dat ze er een heuse
collectie van maken en dat ze die foto’s meteen doorspelen aan de pers.

De vergelijking die Jezus ons vandaag aanbiedt gaat over zo’n feest in hoge kringen. Er is een
koning die uitnodigt voor de bruiloft van zijn zoon. Het verloop van het feest is onverwacht.
Zowel de houding van de koning als die van de oorspronkelijke gasten roepen heel wat
vragen op. Waarom vertikt die eerste groep gasten het om naar de bruiloft te gaan. Ze
moeten toch beseffen dat het een heel bijzonder, een koninklijk feest zal zijn. En wat dan te
denken van het feit dat uiteindelijk de koning zo ongeveer iedereen gaat uitnodigen,
“slechten zowel als goeden”?

We weten het, het Evangelie van Jezus strijkt tegen de haren in. Ook tegen onze haren.
Inderdaad, achter de weigering van de eerste groep gaat een boodschap schuil die ook tot
ons gericht is. Een confronterende boodschap. Immers, zijn wij wel zo verschillend van die
eerste serie genodigden? 

Ik heb het niet over de theorie. Wel over de praktijk. Het deelnemen aan de bruiloft waartoe
God uitnodigt gaat over het daadwerkelijk leven in verbondenheid met Hem. De eerste
groep genodigden zijn diegenen die volgens de traditonele criteria het makkelijkst toegang
zouden moeten hebben tot die nabijheid met God. Daar maken wij, mensen die hier
eucharistie vieren, deel van uit. 

Welnu, eigenlijk stelt Jezus ons in deze parabel de vraag of wij wel echt verlangen zijn
Eucharistie te vieren. Of wat wij dag in dag uit wel en niet doen niet soms doet vermoeden
dat wij eigenlijk andere prioriteiten hebben. Hoe godsverbonden leven wij? Nemen wij
voldoende tijd voor gebed? Hoe beleven wij het gebod van de naastenliefde, in onze
omgeving, op ons werk, naar armen …? Hoe gaan wij om met de evangelische raden van
armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid? 

Kan het zijn dat wij ons soms gedragen als de heilige Augustinus die op een bepaald ogenblik
schreef: “Heer, geef mij de genade van de zuiverheid, maar nu nog niet!.” Kan het zijn dat we
nogal eens uitstelgedrag vertonen en zo onze kostbare en schaarse levenstijd eigenlijk
verkwisten?

Zo ja, beseffen wij wat daar de gevolgen van zijn. Het betekent immers, noch min noch
meer, dat wij de allergrootste vreugde, die van het evangelisch leven, aan ons voorbij laten
gaan. Dat wij, de facto, eerder dan te genieten van belegen wijnen en van die allerbeste
spijzen waar Jesaja het over heeft, ons tevreden stellen met een lauwe hamburger en een
beker cola van bij Mac Donald.Moeten wij nu schrik gaan krijgen? Spreekt deze parabel ons over een jaloerse en straffende
God? Integendeel. De parabel leert ons namelijk dat er een nieuwe kans wordt geboden. En
waarom niet, ook een derde en een vierde. Aan de goeden, maar ook aan de slechten. Aan
iedereen dus. Ook aan wie er, om welke reden dan ook, niet voor in aanmerking lijkt te
komen. Dat is het Koninkrijk dat Jezus ons aankondigt. Dat is het feest waarop Hij ons,
steeds weer, uitnodigt.

Vraag is natuurlijk hoe wij echt uit onze lauwheid kunnen ontwaken, ook na de eerste en de
daarop volgende koude douches? Is de vreugde van het Evangelie dan enkel maar
voorbehouden voor de stevige persoonlijkheden die door hun sterke wil op het juiste pad
blijven en niet afdwalen op zijwegjes?

Neen. Gelukkig niet. Er is immers een Verlosser. Iemand die naar ons toekomt om ons bij de
hand te nemen. Om samen met ons naar de bruiloft te gaan. Of je nu een officiële
uitnodiging hebt gekregen of niet. Dat is wat Paulus ons zegt in zijn brief aan de Filippenzen:
“Mijn God zal met goddelijke rijkdom in al uw noden voorzien door u de heerlijkheid te
schenken in Christus Jezus.”

In zijn Geestelijke Oefeningen nodigt Ignatius vaak uit om een 3-voudige genade te vragen:
”Jezus beter leren kennen, om meer van Hem te houden en om Hem beter na te volgen.”

Aan de vooravond van de bijzondere synode over het gezin riep Paus Franciscus de
synodevaders op om hun ogen gericht te houden op Jezus. Jezus is onze redder. Gisteren,
vandaag en morgen. Broeders en zusters, wij hebben reden om dankbaar te zijn. Wij
hebben reden om eucharistie te vieren. Om aan te schuiven aan het banket van de hemelse
Koning!

Met je tijd meegaan

Geplaatst 20 sep. 2014 13:44 door De Stadslamp Amsterdam

Zondag 21 september 2014 (25e zondag door het jaar). 
Augustinuskerk, Buitenveldert.
pastor Ambro Bakker s.m.a. (Deken van Amsterdam)

Lezingen: Jesaia 55:6-9 en Matteüs 20:1-16a

Altijd voor God. Alle tijd voor God. Wat is tijd? In het woordenboek vind je vele spreekwoorden en gezegdes die met het woord ‘tijd’ te maken hebben. Hier volgen er enkele: de tand des tijds doorstaan; de tijd gaat snel gebruikt hem wel; de tijd slijt alles; over tijd zijn; bij tijd en wijle; zijn tijd vooruit zijn. Die broek is uit de tijd. Je moet van tijd tot tijd met je tijd meegaan. Dat wordt eens tijd. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Niemand sterft voor zijn tijd. Hij praat de hele tijd over zichzelf en neemt daar de tijd voor!. Het heeft in tijden niet zo geregend. En iedereen weet intussen dat er goede en slechte tijden zijn. En je kunt bij de tijd zijn en er de tijd voor nemen. Je neemt er alle tijd voor, altijd.

Wat is tijd? God geeft ons elke dag opnieuw 1440 minuten. En dat week-in, week-uit, jaar-in, jaar-uit. En hoeveel moeite kost 't ons niet Hem elke dag 5 minuten terug te geven! God geeft ons elke week maar liefst 168 uur. En hoeveel moeite kost 't ons niet om Hem op zondag daarvan één uur terug te geven? Want we hebben 't allemaal zo druk. Met alles en nog wat houden we ons bezig. Stress beheerst ons leven. En we laten ons willens en wetens meeslepen. We leven niet meer voor de dag van vandaag, maar we leven blijkbaar alleen maar ‘met het oog op morgen’.

‘Geen tijd’ horen we dagelijks. Agenda's zijn overvol. Zelfs agenda's van jonge kinderen. Vanavond naar gym, morgen voetballen, overmorgen zwemmen, vervolgens paardrijden of tennissen en in 't weekend naar de disco. En als we dan 'n avondje vrij hebben, hangen we maar wat rond met onze ziel onder onze arm. Maken we nog wel in onze agenda’s nog wel voldoende tijd vrij voor God en voor elkaar? Niet? Je kunt nog altijd aansluiten. Het evangelie geeft ons vanmorgen een wijze les.

Ook de werkers van het elfde uur zijn welkom. Goed, zij hebben maar één uur gewerkt, terwijl anderen de hitte van de dag hebben gedragen. Ze krijgen, zegt de parabel, hetzelfde loon. Is dat niet onrechtvaardig? Laten we wat dicht bij huis blijven. Je hebt mensen die elke zondag in de kerk zitten, jaar-in jaar-uit. Ze doen alles voor de kerk. En dan komt er zo’n laatbloeier die bijna zijn hele leven lang op zondagmorgen heeft uitgeslapen. We zijn blij dat hij zich bekeert, maar krijgt hij in de hemel hetzelfde loon? ‘Zijn jullie kwaad, omdat Ik goed ben?’, horen we Jezus zeggen. Bij God is vreugde om elk mens die zich bekeert.

Maar laten we eerlijk zijn: de parabel die we zojuist gehoord hebben is toch oneerlijk. Als een werkgever zijn werknemers zo zou behandelen, kwam het binnen de kortste keren tot een staking! Degene die de hitte van de dag heeft gedragen, heeft recht op een betere en hogere beloning dan diegene die pas aan komt zetten, als de dag bijna voorbij is en de klus geklaard! Dat is rechtvaardigheid volgens menselijke opvattingen. Maar God rekent blijkbaar anders. Hij rekent niet, maar Hij geeft. God vergoedt niet volgens een vaststaand tarief, maar geeft in overvloed. Zijn maat is barmhartigheid. Petrus zegt tegen Jezus: ‘Ik heb alles achter me gelaten om U te volgen, wat krijg ik daar voor terug?’ Jezus vertelt dan de parabel van de ‘werkers van het elfde uur’. Daar krijgen de laatsten evenveel uitbetaald als de eersten.
De mensen die de hitte van de dag hebben gedragen ontvangen hetzelfde als de laatbloeiers. Valt dat even tegen! Heb ik daar elke dag voor gebeden? Ben ik daarom elk weekend naar de kerk gegaan? Heb ik daarom zoveel gegeven voor de Derde Wereld? We zouden voor al die dingen in klinkende munt door God betaald willen worden. Maar wie God zijn eigen rekening presenteert, verrekent zich grondig!
Hoe kijken wij tegen God aan? De heilige Theresia zei op haar sterfbed: ‘Eigenlijk is alles slechts genade! Een gave van God’. We hebben nergens recht op en krijgen toch van alles. Bij Hem mag er van alles in overvloed zijn en voor iedereen: voor vroege vogels en laatbloeiers. Zouden wij dan afgunstig moeten zijn omdat alles wat van God komt gratis is? En eigenlijk is elk mens een laatbloeier. Allemaal zijn we werkers van het elfde uur.
Als we ons eigen leven onderzoeken, maar dan oprecht, zullen we tot de conclusie komen dat ons hele leven een geschenk van God is. Zonder Hem zijn we niets. Dank zij Hem mogen we alles worden, zelfs Kind van God, En die uitnodiging geldt voor iedereen: voor de vroege vogels, maar ook voor hen die pas laat tot bloei komen. Voor God bestaat dat ‘bijna te laat’ niet, voor Hem is iedereen ‘op tijd’, Niemand is ‘Overtijd’, ook als hij of zij zich pas laat omdraait en zijn of haar hart bekeert tot God. Maar dan moet je wel metter tijd meegaan…


Liefde zonder lijden gaat niet

Geplaatst 5 sep. 2014 08:48 door De Stadslamp Amsterdam

VERKONDIGING op 31 augustus 2014, de tweeëntwintigste zondag door het jaar,
in de Kerk van Onze Lieve vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans te Amsterdam
door pastor Pierre Valkering.

Gelzen: uit het boek van de profeet Jeremia (20, 7-9), Psalm 63, de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Rome (12, 1-2) en het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs (16, 21-27).

Het is een treurige zomer - qua weer en nog meer, erger nog, wat betreft de geopolitieke
situatie. Uit de hemel stroomt regen. Op aarde vloeit bloed. In de Oost-Oekraïne, in de Gazastrook,
in Syrië-Irak komt er een voortijdig einde aan talloze mensenlevens. We kunnen er
trouwens over meepraten. Afgelopen woensdag was ik nog aanwezig bij de herdenkingsviering
van Frank en Hella, een paar uit Amstelveen, aan boord van de MH17 boven de
Oekraïne uit de lucht geschoten. Het is droevig, het is dreigend, het is angstaanjagend -
vooral ook die koppensnellers van de IS in Irak.

In de dagen van de profeet Jeremia was het in dezelfde regio al niet veel beter. Jeremia
maakte een shift, een kanteling mee in de regionale machtsverhoudingen. Eerst waren de
Assyriërs de baas. Maar dat rijk ging ten onder. De Babyloniërs, onder koning Nebukadnessar,
namen de leiding over. Hoe daarmee in Juda, in Jeruzalem, zo goed, zo verstandig
en wijs mogelijk omgaan? De profeet Jeremia, door God geïnspireerd, houdt zich intensief
met die vraag bezig. Zonder daarbij een blad voor de mond te nemen spreekt hij zich erover
uit. Hij móet wel. Want hij is gegrepen door God. Onder koning Josia van Juda vindt hij
gehoor. Maar bij diens zoon en opvolger Jojakim niet. Die laat zich verleiden tot een dwaze
opstand tegen de oppermachtige Nebukadnessar en dat wordt Juda en Jeruzalem noodlottig.
De stad en de tempel worden verwoest. Het volk wordt in ballingschap weggevoerd naar
Babel. Een handjevol mensen, onder wie Jeremia, blijft achter. Dan wordt de Babylonische
gouverneur van Juda vermoord. Een aantal Judeeërs vlucht naar Egypte. Tegen zijn zin
wordt Jeremia meegenomen. Waar en hoe hij gestorven is, dat is niet bekend.

Het is, dierbare gasten en parochianen; het is geen opwekkend verhaal. Je wordt daar niet
vrolijk van - zoals we dat ook niet worden van wat er op het wereldpolitieke toneel in onze
eigen tijd allemaal gebeurt. Welke keuzes maken onze leiders? "We hebben nog geen
strategie tegen IS" zei president Obama afgelopen donderdag op een persconferentie -
woorden die hem niet in dank werden afgenomen. Maar ja, zo eenvoudig is het natuurlijk
allemaal niet. Je zou maar in zijn schoenen staan - in die van Obama. Wat is wijsheid? Hoe
denken en wat zeggen wij er zelf over? Moet er zoals dat dan heet "ingegrepen worden"? Of
maar beter niet? Is eerder ingrijpen in dezelfde regio, de onttroning van dicatator Saddam
Hoessein van Irak, is dat juist geweest? Is men er in Irak en zijn wij er mondiaal niet van de
regen mee in de drup gekomen? Is het niet van kwaad tot erger geworden? "Wie wind zaait
zal storm oogsten": Dat Nederlandse spreekwoord is ontleend aan een andere bijbelse
profeet, Hosea (Hos 8,7)

De positie van profeet, de door God bewogen en gedreven man of ook vrouw, de positie van
Jeremia vandaag, is een eenzame positie. Hij of zij staat in zijn of haar eentje tegenover een
collectief. Ook in onze tijd komt dat natuurlijk voor, in kerk en samenleving. Ik denk bijvoorbeeld
aan de klokkenluider Arthur Gotlieb die allerlei misstanden aan de orde stelde bij de
Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Bij zijn managers vond hij echter geen gehoor. Uit alle
macht hebben ze geprobeerd om dat lastige mannetje te lozen. Begin dit jaar pleegde Arthur
Gotlieb, vijftig jaar oud, uiteindelijk zelfmoord. Hij kon er niet meer tegen. Hij kon er niet meer
tegenop, Arthur Gotlieb. Ja, Gotlieb - God had hem zeker lief... Moge hij bij en in Hem
geborgen zijn en thuisgekomen.

Want ik denk: zo'n Arthur werd net als Jeremia óók gedreven door zo'n godgegeven inzicht
in wat waar en recht, goed en juist (bonum et justum) is. En hij is daar voor opgekomen tot
hij niet meer kón. Arthur zou zich zeker herkend én gesterkt hebben kunnen voelen door
Jeremia's woorden: "De hele dag lacht men mij uit, iedereen drijft de spot met mij. Telkens
als ik het woord neem, moet ik schreeuwen, en 'geweld en onderdrukking' roepen. Het woord
van de Heer brengt mij iedere dag schande en vernedering. Soms denk ik: Ik wil er niets
meer van weten, ik spreek niet meer in zijn naam. Maar dan laait er een vuur op in mijn hart,
het brandt in mijn gebeente. Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden, maar het lukt
me niet."

Arthur Gotlieb binnen de Nederlandse Zorg Autoriteit. Jeremia in Juda: mensen die tot het
gaatje gingen ten koste van zichzelf omdat ze niet anders kónden. Het vuur, de passie in hen
was te sterk. En u weet, veelgeliefden, dat woord 'passie' heeft twee kanten: het gaat om
hartstocht. Er is liefde in het geding. Liefde voor God, liefde voor waarheid en recht in het
geval van de profeten. Maar liefde, zeker ook de liefde van en voor God, doet ook altijd
lijden. Zonder lijden, de bereidheid daartoe, het nemen van het risico daar op, gaat het
helaas niet. Aan echte liefde hangt altijd een prijskaartje van lijden. Mensen die, lang of kort,
hun leven hebben gedeeld met een geliefde kunnen erover meepraten. Liefde maakt
kwetsbaar, wondbaar, weerloos.

Het woord 'kwetsbaar' hoorden we afgelopen week ook uit de mond van Lodewijk Asscher,
minister van Integratie. Hij zei: "Als vrije samenleving ben je kwetsbaar." ** En, zo zeg ik in het
licht van de schriflezingen van deze zondag: als die vrije samenleving van ons, als die ons
werkelijk lief is, dan zullen we daar ook voor moeten stáán en voor moeten opkomen. En dan
zullen we er desnoods ook voor moeten lijden. Op een gegeven moment is daar natuurlijk
geen ontkomen aan.

Jezus maakt het Petrus duidelijk in het evangelie vandaag: Denken dat je het lijden kunt
vermijden, dat is een illusie, dat is: leven in een roze wolk. Petrus dacht op dit punt Jezus de
les te moeten lezen, maar het was natuurlijk omgekeerd: "Jouw gedachten", zegt Jezus
tegen Petrus; "jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen". Hoe vaak
hoor je niet van mensen die niet in God kunnen en/of willen geloven: "Ja, maar al dat lijden in
de wereld, zelfs van onschuldige kinderen; als God werkelijk zou bestaan, dan zou Hij al dat
lijden niet toelaten." Het is natuurlijk best begrijpelijk als mensen dat zeggen. Want wat mensen
voor hun kiezen krijgen, dat is natuurlijk vreselijk en meer dan erg soms. Maar... als
mensen het zeggen, dan lezen ze ook God als het ware de les en zit daar toch een soort
pretentie achter dat zijzelf het beter weten, en beter zíjn, dan God.

Maar, veelgeliefden, zo is het niet. Zo zijn we niet getrouwd. Zo werkt het leven niet, zo zit
het niet in elkaar. Nee. Liefde en lijden zijn twee kanten van één medaille. En wie meent of
gelooft dat je van God of van een mens of van onze vrije samenleving kunt houden zonder
de bereidheid om ervoor te lijden desnoods, die vergist zich. Nee, zonder lijden gaat het niet.
Je moet er iets voor over hebben. Je moet er desnoods álles voor overhebben. De mensen
in het Midden-Oosten, joden, christenen en moslims, die weten daar allemaal alles van denk
ik, terwijl wij hier, in onze ivoren toren, in onze relatief veilige, stormvrije zône; mensen hier
zijn vaak geneigd om een beetje meewarig en neerbuigend te doen over wat zich in met
name het Midden-Oosten afspeelt, zo in de zin van: moet je ze elkaar toch eens zien bestrijden,
al die mensen met hun verschillend geloof, ze weten niet beter. Maar ik ben bang, veelgeliefden,
dat mensen die zo denken en spreken zich vergissen. Dáár gebeurt het. Dáár zit
men in de frontlinie, dáár betaalt men de prijs en worden de grote offers gebracht, ook voor
ons, in de clash of civilizations, in die botsing tussen verschillende vormen van beschaving,
van samenleven en geloven. Precies zoals ook die Arthur Gotlieb in de frontlinie heeft gestaan,
de prijs heeft betaald, het offer heeft gebracht. Iedereen liet het uiteindelijk maar op
z'n beloop en koos voor zichzelf, daar bij die Nederlandse Zorg Autoriteit, behalve hij.
Het is een treurige zomer veelgeliefden en een treurige wereld, een tranendal, een
lacrimarum valle. Maar, zo hoorden wij Jezus zeggen in het evangelie: "De Mensenzoon zal
komen, bekleed met de heerlijkheid van zijn Vader, samen met zijn engelen, en dan zal Hij
iedereen loon naar werken geven." Dat alle mensen die met de liefde ook het lijden hebben
genomen en geleefd, die daar niet voor zijn weggelopen, dat zij dan zullen lachen en juichen
en gelukkig zullen zijn - als op een heerlijk warme en stralende zomerdag. Amen.


** 'Gewone moslims willen deze slangen ook kwijt', in: Het Parool, zaterdag 30 augustus 2014, p. 4.

Liefde tot het uiterste

Geplaatst 25 mrt. 2014 05:05 door De Stadslamp Amsterdam   [ 26 mrt. 2014 09:39 bijgewerkt ]

Zondag 23 maart 2014, Weteringkerk, Amsterdam-zuid.
Verkondiging door Gabriel Jansen, pastoraal werker.

Schriftlezingen : Evangelie volgens Matteüs 5:43-48; Evangelie volgens Johannes 13:1-17

Het is de zogenaamde veertigdagentijd. We kijken vandaag al vast wat vooruit naar de lijdenstijd. Want als we dat beperken tot Goede vrijdag, of pas beginnen met Palmzondag, dan is er te weinig tijd om daar echt goed over na te denken.

Allereerst hoorden we uit Matteüs.
Dat is midden uit de zogenaamde Bergrede van Jezus. 
Tijdens de bijbelstudies van aflopen paar keer zagen we dat Jezus zich in de Bergrede presenteert als de nieuwe Mozes (die de oude Mozes al had aangekondigd). We zijn hier op de Berg van God, waar God spreekt, waar Jezus zijn nieuwe Wet geeft. Niet dat Hij de oude opheft, maar Hij openbaart de ware ziel van de Wet, de intentie, het hart. Als het de wet van God is, die Geest is en Liefde, dan is het ook de Wet van de Geest, van de liefde. Wie God en de naaste liefheeft, heeft de Wet gedaan. Die leeft waarachtig, niet voor de schijn of de reputatie, ‘niet zoals de huichelaars’.

Het gedeelte van vandaag gaat speciaal over vijanden. Heb ze lief! Alleen dan ben je echt kind van de hemelse Vader, want zo doet God het ook. Zijn zon schijnt over allen.
Jezus heeft zijn vijanden lief. Hij bidt voor zijn vervolgers. "Vader vergeeft het hun… " is één van de kruiswoorden.
Kinderen van God: dat zijn vredestichters, zegt Hij in de zaligsprekingen in diezelfde Bergrede. En dat doet precies het Kind, dé Zoon van God. Vrede stichten tussen God en mensen, die zich tot vijanden van God hadden gemaakt. Zoals de apostel Paulus in een brief schrijft: Toen wij nog zondaren waren, heeft God zijn zoon gegeven. (Rom. 5,6). Heb je vijanden lief!

Hij sticht vrede door zijn volkomen liefde, tot het uiterste. Minder vijanden? minder vijandschap? Dat is Jezus gaan regelen. Niet door uitsluiting maar door liefde.

Wees dan volmaakt zoals Hij, zo eindigt het gedeelte. 
Wie volkomen liefheeft, tot het uiterste, heeft de wet volkomen volbracht. Die is volmaakt.
Mooi om te weten: de woorden volmaakt, volbracht, en uiterste komen allemaal van hetzelfde Griekse woord. Het zijn verschillende vormen van het ene woord telos.

En dit is precies wat we Jezus zien doen in het evangelie, het lijdensevangelie, en waar het gedeelte uit Johannes 13 over spreekt: 
    Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.
Zijn tijd was nu gekomen. In oude taal: zijn uur. Het moment in zijn leven waar het op aan kwam. Waar Hij voor kwam. Eerder lazen we wel eens in dit evangelie dat zijn uur er nog niet was. In hoofdstuk 2, bij de bruiloft te Kana. En ook in hoofdstuk 7: "zij grepen Hem niet, want zijn uur was nog niet gekomen. "

Maar nu is het gekomen. En wat gebeurt er dan?
Het is de openingszin niet zozeer van die voetwassing die volgt, maar van al die hoofdstukken die nu komen: het begin van het lijden en sterven. Het begin van de verheerlijking. 
En we lezen er hier twee dingen over:
Het is het uur dat Hij naar de Vader zal terugkeren. Verheerlijkt zal worden, zijn bestemming bereiken. En tegelijk het uur dat Hij zijn liefde zal tonen tot het uiterste. En die twee dingen horen bij elkaar, ze zitten aan elkaar vast. Ze zijn hetzelfde. Wanneer zijn liefde tot het uiterste gaat, dan komt Hij daarmee tot zijn volle bestemming, wordt Hij op die manier verheerlijkt door zijn Vader, en zijn Vader door Hem, en weer volledig verenigd met Hem. Daar aan het kruis toont Hij God, is Hij God, de God die liefde is tot het uiterste.

Nog iets heel boeiends, voor wie van woorden houdt: in het Oude Testament betekent de uitdrukking ‘tot voltooiing brengen’ tegelijk ook ‘tot priester wijden’, d.w.z. voorbereiden en klaar maken voor de priesterdienst, de offerdienst aan God ten behoeve van de mensen.
Dat is boeiend! Door zijn liefde tot het uiterste wordt Jezus de volmaakte Hogepriester, die eeuwig voor ons bidt en bemiddelt. Een priester die niet een vreemd offer brengt, maar zichzelf. Hij is zowel offerlam als priester.

En zo brengt Hij ons óók tot onze bestemming: In de woorden van Openbaringen 1:5-6:
    Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid.

De rest van het gedeelte, de voetwassing, illustreert dit alles. Ik ga daar niet in detail op in. Maar wat Paulus mooi zegt in de brief aan de Filippenzen, dat toont Jezus zelf hier met een pakkend gebaar:
    Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.
Jezus legt zijn bovenkleed af, dat is zijn waardigheid, en wordt een nederige knecht, om ons te reinigen. Van zonde. Van alles wat ons scheidt van God.

Wie is echt rein? Iedereen die vernieuwd wordt door het bad van de waarheid die Jezus brengt, het bad van de liefde van God, Reiniging is niet meer iets van rituelen (zoals de joodse wasvoorschriften), maar van ondergedompeld worden in de liefde van Jezus. Hem ontmoeten, je door Hem laten wassen. Hem vertrouwen, Hem geloven.

En natuurlijk geeft Jezus hiermee ook meteen een voorbeeld. Als Hij de Heer is, dan zullen wij Hem volgen in zijn liefde, in zijn nederigheid, in zijn aanpak. Wij wassen van nature liever elkaar de oren dan de voeten. Ik ook. Hoe moeilijk is dat… voeten wassen: elkaar proberen te helpen op een nederige manier. Elkaar proberen verder te brengen of weer op weg te helpen met Jezus. Door liefde.

Over 4 weken is het Pasen. Golgota, dat kleine heuveltje, is dé Berg van Gods heerlijkheid. De Berg waar God zelf zich als nooit tevoren openbaart. Waar de liefde van God zich tot het uiterste toont. En dat is hetzelfde. Want God is liefde.

Wat kunnen we leren?
1. Juist bij het kruis, het volgehouden lijden van de Heer, leren we de glorie van God kennen. Als we denken over de heerlijkheid van God, laten we dan altijd de liefde van Jezus, tot het uiterste, op het kruis, voor ogen houden. Daar zien we de echte liefde, de echte heerlijkheid.
2. Is er lijden, verdriet, zonde in je leven? Leer er van dat God je nou net niet in de steek laat. Hij kent het lijden, ons lijden. Hij gaat voor jou tot het uiterste.
3. Zo brengt Hij ook ons tot voltooiing, tot onze bestemming. Hij maakt ons ook tot priesters, d.w.z. om zelf ook op de bres te staan voor lijdende, zwakke, falende zondigende mensen.

AMEN.

Kiezen, volgen, vertrouwen

Geplaatst 21 mrt. 2014 05:50 door De Stadslamp Amsterdam

16 maart 2014, 2e Zondag van de veertigdagentijd. 

VERKONDIGING in de Basiliek van de H. Nicolaas, door diaken Eugène Brussee

Schriftlezingen:
Genesis 12, 1-14a
Timoteüs 1, 8b-10
Matteüs 17, 1-9


Broeders en zusters, thuis, en hier in de kerk. De lezingen van vandaag kunnen ons helpen om na te denken over ons eigen leven en hoe dat in relatie staat tot God en onze medemens. Juist deze voorbereidingstijd op Pasen is daar een goede periode voor. Welke keuze maak ik, niet alleen tijdens de verkiezingen van komende woensdag maar ook in mijn eigen leven?

We hoorde over Abraham en de oproep van de Heer om weg te trekken uit land, stam en familie. Alle zekerheid los te laten dus om de weg te gaan die God wijst. Het is de heilige roeping waar Paulus in zijn brief aan Timoteus over spreekt in de tweede lezing. Want zo’n weg gaan is niet makkelijk en vraagt de kracht van God. Abraham heeft die keuze gemaakt. Het staat er heel eenvoudig: Toen trok Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen. Door die keuze wordt Abraham met recht de vader van alle gelovigen genoemd.

Het evangelie vertelt ons een bijzonder verhaal dat zich op een hoge berg afspeelt. De berg is in de Bijbel vaak de plaats waar God zich laat ontmoeten. Jezus wordt daar van gedaante veranderd: Hij begint te stralen en zijn kleding wordt glanzend als het licht. Mozes en Elia komen er zelfs nog bij als vertegenwoordigers van het Oude Verbond. Het is een topervaring die Petrus het liefst wil vasthouden door daar hun tenten op te slaan. Maar de stem uit de hemel laat weten dat het om een opdracht gaat: Luister naar Mijn Zoon, Mijn welbeminde.

Beide verhalen roepen ons op allereerst los te laten. Maar niet om het loslaten zelf maar om opnieuw te kunnen ontvangen. Abraham moet alle zekerheid loslaten om het Beloofde land te ontvangen, een groot nageslacht en de zegen van God. Dat vraagt veel vertrouwen. Aan de leerlingen wordt dat vertrouwen ook gevraagd, vertrouwen in de Zoon van God. Dat Hij niet definitief van hen weggenomen zal worden door zijn lijden en dood maar uiteindelijk als Verrezen Heer aan hen zal worden teruggegeven.

Loslaten is voor ons ook een belangrijk thema juist in deze veertigdagentijd. Loslaten van datgene wat ons van God afhoudt, van wat ons in de weg staat naar onze medemens, van wat ons binnen onvrij maakt. Loslaten wat ons verkrampt doet zijn of in zijn greep houdt. En dat alles om ruimte te maken in ons zelf voor God, voor de medemens voor ons ware zelf als beeld van God.

Daar begint het. En dat vraagt ook ons om vertrouwen. In de verkiezingen van komende woensdag is dat vertrouwen ook belangrijk. Dat je ervan op aan kunt dat politici werkelijk doen wat ze beloven. Als mensen niet stemmen, zijn ze juist dat vertrouwen kwijt, dat hun stem er toe doet, dat politici zullen doen wat ze beloven. En dat is jammer. Beter is het om de politici op wie we stemmen te blijven aanspreken op hun beloftes.

Vertrouwen dus. Dat geldt ook naar God toe. Dat het loslaten iets goeds tot gevolg heeft. Dat we werkelijk die innerlijke vrijheid mogen ervaren die ons in staat stelt op liefdevolle wijze om te gaan met onze medemens, en vrijmoedig in relatie te treden met God. Die God die ons tegemoet treedt in de gave van de Eucharistie, in de gave van zichzelf als uiterste daad van liefde. Dat is zo iets groots.

We vieren dat heel bijzonder ook komende week en komend weekend in het feest van het Mirakel van Amsterdam en de Stille Omgang hier in onze hoofdstad.

Juist in de Eucharistie mogen we iets van die stralende en lichtende Christus, de Welbeminde van de Vader, terugzien en ook de opdracht om te leven als Hij.

Door welke geest wordt je bezield?

Geplaatst 27 feb. 2014 05:42 door De Stadslamp Amsterdam

Zondag 8 februari 2014, in de Kerk van Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans (Obrechtkerk)
door pastor Pierre Valkering

Gelezen: uit het boek van de profeet Jesaja (58, 7-10), Psalm 112 (4-5.6-7.8a.96), de eerste brief van de heilige apostel Paulus
aan de christenen van Korinthe (2, 1-5) en uit het heilig evangelie volgens Mattheüs (5, 13-16).

Generaal van een verslagen leger? Of: soldaat in een bataljon dat blijft strijden?
Ben je de één? Of ben je de ander?
Welke mentaliteit heb je?
Door welke geest word je bezield?
Ben je, stel je jezelf op, gedraag je jezelf als de generaal van een verslagen leger? Of ben je
als een soldaat in een bataljon dat doorgaat met de strijd?

Het is, dierbare gasten en parochianen; het is onze prachtpaus Franciscus die ons voor deze
vraag stelt. En die vraag is een uitdagende, een confronterende, een prikkelende en
misschien ook een irritante vraag: generaal van een verslagen leger - soldaat in een bataljon
dat blijft strijden. Wie ben je?

De paus komt met dit beeld in het kader van zijn zogenaamde 'apostolische exhortatie'
Evangelii Gaudium ("De vreugde van het evangelie"), alinea 96. Op 24 november van het afgelopen
jaar, op het hoogfeest van Christus Koning van het Heelal, werd die exhortatie aan de
universele kerk aangeboden. De officiële vertaling ervan is in Nederland nog altijd niet
verschenen. Maar wíj hebben een voorproef van die vertaling gevraagd én ontvangen. En
met in totaal maar liefst vijftig mensen binnen onze Rozenkrans- en Vredesparochie lezen wij
op een zestal dinsdag- en woensdagavonden die tekst en wij denken er samen over na.

Verslagen generaal of soldaat die blijft strijden? Wat bedoelt de paus met dat beeld? Waar
denk hij aan?

Hij schrijft, de paus: "Een van de ernstigste verleidingen die het vuur en de durf verstikken, is
het gevoel van een nederlaag, dat ons verandert in ontevreden en ontgoochelde pessimisten
met een duister gezicht. Niemand kan een veldslag ondernemen, als hij vantevoren niet
volledig vertrouwt op de overwinning. Wie zonder vertrouwen begint, heeft vantevoren de
helft van de veldslag verloren en begraaft zijn talenten. Ook al is het in het smartelijke
bewustzijn van de eigen zwakheden, men moet verder gaan zonder zich gewonnen te geven
en zich herinneren wat de Heer tot de heilige Paulus zei: "Je hebt genoeg aan mijn genade.
Kracht wordt juist in zwakheid volkomen" (II Kor. 12, 9). Een christelijke overwinning is altijd
een kruis, maar een kruis dat tegelijkertijd een banier van de overwinning is, dat men met
strijdbare tederheid draagt." Einde citaat.

Ik denk, dierbare gasten en parochianen, de paus houdt ons hier een geweldige spiegel
voor. Het gezicht is de spiegel van de ziel zegt men. Welnu... Hoe ziet je gezicht er uit? Wat
lees je daar op? Wat zie je daar in? Zie je duisternis? Zie je licht? Is je gezicht het gezicht
van iemand die in de strijd van het leven het onderspit heeft gedolven? Of is je gezicht het
gezicht van iemand die in het leven de overwinning heeft behaald? Ja, hoe zit dat met licht
en duisternis in je leven? Hoe verhouden die twee zich tot elkaar in je ziel? Helpen misschien
de verschillende bijbelpassages die in deze viering zijn voorgelezen om daar ook vat op te
krijgen?

Laat ik beginnen met de apostel Paulus die wij vandaag hoorden in de tweede lezing, uit zijn
eerste brief aan de christenen van Korinthe. Hij vertrouwde ons toe, Paulus, dat hij zich
"zwak, nerveus en angstig" voelde in de tijd dat hij in Korinthe "het geheim van God kwam
verkondigen". Terwijl hij daar dus in Korinthe was, Paulus, had hij dus misschien niet
voortdurend een zonnig gezicht. Maar toch verkondigde hij dat geheim van God. En hij deed
dat "niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid" zo schrijft hij. En hij vervolgt: "Ik
had mij voorgenomen u niets anders bij te brengen dan Jezus Christus, die gekruisigde. (...)
Het woord dat ik u verkondigde, overtuigde niet door geleerde woorden, maar het getuigde
van de kracht van de Geest: uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op
de kracht van God."

Ja, Jezus is gekruisigd. Dus dat is nu niet wat je noemt: een leuk levenseinde. Daar word je
op zich niet vrolijk van. Geen success-story, die van Jezus. Kom daar maar eens mee aan in
Korinthe, in Amsterdam of waar dan ook. Maar dat is dus precies wat Paulus wél doet. En ik
doe hem dat hier en nu ná: verkondigen dat precies in die gekruisigde Jezus Christus op
beslissende, op doorslaggevende wijze Gód zich heeft laten zien en kennen. In Hem, in
Jezus, op het kruis heeft God gewónnen. Want Jezus koos voor God en had daar alles voor
over, zelfs Zijn eigen leven. De Geest van God in Jezus was en is sterker dan de dood die
mensen Hem, Jezus, hebben aangedaan. Het kruis is daarmee niet het teken van Jezus'
nederlaag en ondergang, máár van Zijn overwinning.

Door niets en niemand, door geen enkel dreigement en ook door de dood niet, kan Jezus'
Geest gestopt worden. Die Geest van Jezus is, zoals we in het evangelie van deze zondag
hoorden; die Geest, Jezus zelf, ook in en door ons, is het licht van de wereld dat niet
weggestopt mag en kan worden, maar dat voor iedereen zichtbaar mag en dient te zijn,
zoals een stad die bovenop een berg ligt. Dat licht van Jezus gaat in de duisternis óp, het
breekt als de dageraad dóór als je iets doet vóór, als je zórgt voor iemand die in nood is:
iemand die geen eten heeft, die geen dak boven 't hoofd heeft, iemand die klem zit of iemand
die bedreigd wordt. Goed zijn voor anderen is tegelijk goed zijn voor jezelf maakte de profeet
Jesaja in de eerste lezing vandaag ons duidelijk. Door andere mensen bij te staan groei je
als mens zélf. Wonden die je zélf hebt genezen daardoor. God is er dan óók voor jou. Want
wie goed doet, goed ontmoet. De mens "die weggeeft en leent", zo baden we in de
honderdentwaalfde psalm, "voor slechte tijding is die niet bang, hij blijft ongeschokt op de
Heer vertrouwen. Standvastig en zonder vrees zet hij door" - als een soldaat in een bataljon
dat de strijd nooit opgeeft.

U en ik voelen ons, net als Paulus, misschien ook wel eens "zwak, onzeker en angstig".
Maar Jezus Christus is de gekruisigde. In Hem heeft God, Zijn Geest, die van Jezus zelf
overwonnen. Dus als jij en ik, in Syrië of waar of hoe dan ook op onze manier gekruisigd
worden - moge die Geest, Jezus, God, dan ook in óns winnen. Amen.

Een goede vingerwijzing

Geplaatst 20 jan. 2014 12:51 door De Stadslamp Amsterdam

RK De Krijtberg, tweede zondag door het jaar, 19 januari 2014, Jesaja 49:1-6, Johannes 1:29-34 
 
Homilie 
 
Johannes wijst naar de dienaar 

Je weet niet hoe de geschiedenis zal oordelen over het pontificaat van paus Benedictus XVI. Maar het 
feit dat hij aftrad ten gunste van een nieuwe paus zal als een belangrijke daad in de 
geschiedschrijving voortleven. In het evangelie van vandaag gaat het ook over een man die terugtrad 
voor iemand die na hem kwam: Johannes de Doper. Johannes was een boeteprediker die de mensen 
aansprak en leerlingen om zich heen verzamelde. Een van die volgelingen was wellicht Jezus van 
Nazaret. Dit zou je kunnen opmaken uit het feit dat hij zich door Johannes liet dopen. Het blijkt ook 
uit de woorden van Johannes: ‘Na mij komt iemand die meer is dan ik’. ‘Na iemand komen’ is een 
rabbijnse uitdrukking voor leerling zijn. Na Johannes komen betekent dus: leerling van Johannes zijn. 
Doordat Jezus zich door Johannes liet dopen, gedroeg hij zich als leerling. Maar Johannes besefte dat 
niet hijzelf, maar Jezus de meerdere was. Vandaar dat hij zegt: ‘Na mij komt iemand die meer is dan 
ik’. Op het beroemde Isenheimer altaar van Matthias Grünewald in Colmar staat Johannes de Doper 
naast het kruis afgebeeld. Hij wijst met uitgestoken wijsvinger naar de gekruisigde. Een van de 
expressiefste gebaren uit de kunstgeschiedenis. Daarnaast staat de tekst: ‘Hij moet groter worden en 
ik kleiner’ (Joh. 3:30). Johannes is de wijzende. Hij wijst niet naar zichzelf, hij verkondigt niet zichzelf. 
Hij zat zichzelf niet in de weg, omdat hij belangeloos was. Daarom zag hij zelfloos, had hij oog voor 
anderen. Daarom zag hij in Jezus een leerling die de leraar overtrof. 


Kies het beste deel

Geplaatst 19 nov. 2013 09:00 door De Stadslamp Amsterdam   [ 25 mrt. 2014 05:10 bijgewerkt ]

17 november 2013.  Weteringkerk Amsterdam, Veluwelaan 20.  Gabriel Jansen. 

 Thema:  Kies het beste deel. ( en wat is dat?).

Lezingen: Ps 84,  Lukas 10:38-42. 

 

De beide lezingen gaan over het beste deel dat een mens kan kiezen, het beste leven dat je kan hebben. In de Psalm staat de tempel daarin centraal, het geliefde huis van God waar de schrijver naar verlangt. In het evangelie is Jezus het middelpunt, de nieuw tempel.

Psalm 84 is ‘van de Korachieten’. Zij waren één van de clans van de stam Levi, die belast was met allerlei dienst in de tempel. Zorg voor de heilige spullen in de tempel, poortwachters, en natuurlijk de zang, muziek, de aanbidding. Zo ook dus de Korachieten.  Ze hadden het voorrecht dicht bij de tempel, in de tempel en met de eredienst bezig te zijn.  Verschillende psalmen zijn door hen gemaakt.

De schrijver is iemand die er van geniet dicht bij God te zijn, waar God is. ‘Wat hou ik van uw huis!’, zo verwoordt Psalmen voor nu de eerste regel. Hij zou er de hele wereld voor willen geven. Geen geluk op aarde weegt op tegen het geluk van de man of vrouw die God kent. En dan gaat het niet om werken voor de Heer, maar wonen bij de Heer, vertoeven bij Hem. Dat maakt gelukkig. Maar ook: het verandert ons. Door die ‘gebaande wegen naar God’ in ons hart worden we sterk, vruchtbaar, van iedere dorheid maken we een oase.

Op een andere manier horen we daarover in het gedeelte uit het evangelie van Lukas.  Het is ’n beetje schokkend. De ijverige krijgt een verwijt, het luxe paardje, dat zich asociaal gedraagt, wordt geprezen.  Zo lijkt het. En in onze preken krijgt Marta ook vaak de zwarte Piet. Ze wordt onrecht gedaan denk ik. Is zij echt dat sloofje?  Was het zo raar wat zij deed?  Er komt een groepje van 12 man en die Rabbi bij je, en wie weet nog wat mensen die Hem willen spreken. Het huis loopt vol. Zorg voor gasten was in het oosten geen sinecure toen (en nog niet). Meer dan koffie met een koekje…

Het is maar een momentopname. Ik denk dat Marta ook wel eens intens naar Jezus luisterde, en dat Maria ook best eens hielp met afwassen… heel belangrijk.  Straks zijn er hier weer mensen die koffie hebben gezet. Best fijn!  

Nee, Jezus hield van Marta en andersom. En Marta geloofde ook. ‘Jezus nu had Marta en haar zuster en Lazarus lief’ lezen we ergens anders. (Joh. 11:5).

M.m.v. de zusjes Marta en Maria wil dit verhaal, wil Jezus ons iets leren. Over de juiste verhoudingen in ons leven. Wat echt belangrijk is.  Want Jezus kijkt anders dan wij, dan wat wij normaal vinden. Jezus kijkt anders, omdat Hij ons een ander leven wil geven, vol van zijn licht, kracht, zegen, blijdschap. Als je dat wilt, dan vraagt dat wat. Dat vraagt de juiste keuzes. Tegendraadse keuzes.

En wat is dan dat beste deel, wat Maria koos?  Natuurlijk niet dat je je snor drukt, een ander laat sloven en lekker bij  de visite gaat zitten. Nee, lezen we de tekst: Maria gaat aan de voeten van Jezus zitten en luisterde naar zijn woorden.

Jezus vindt het belangrijk dat mensen naar Hem luisteren. Dat zegt Hij wel vaker. Ieder die naar Hem luistert is als zijn moeder en zuster en broeder. En: Wie naar mijn woorden luistert is als een man die zijn huis bouwt op de rots. Dus bij Hem zijn en luisteren is het beste wat je kan doen.

Dat werkelijk luisteren naar Jezus, naar zijn woorden, is nog best lastig. Want Jezus heeft iets te zeggen over mijn leven. Zijn licht gaat dan schijnen over mijn duisternis, mijn hele hebben en houden.

Het is onvermijdelijk dus ook: luisteren naar mijn eigen hart, mijn diepe vragen, die ik misschien liever wil ontvluchten. Dat geeft allereerst onrust. De woorden van Jezus brengen iets in beweging. Dat luisteren vraagt dus een beejte moed, en inspanning. Je moet het stil zien te maken om je heen… en in je!

Ken je dat … ? Ik herken in mij de Marta die bezig is, met allerlei dingen die best nuttig en belangrijk zijn, zelfs ‘geestelijk’, maar niet `het beste deel` op dat moment. Regelmatig laat ik mij overwoekeren door de druk van alles wat moet. Maar ook als er niet een grote werkdruk is van dingen die nodig moeten,  bemerk ik dat ik de neiging kan hebben dan tóch in bezig zijn te stappen, te vluchten als het ware. Je moet zo nodig nu ineens je email gaan checken of zo. Dat is innerlijke onrust of gebrek aan discipline.

Maar ik herken ook de Maria. Verlangen naar God, zoals de Psalm dat zegt: hunkering naar de voorhoven van de Heer. Die momenten zijn er ook. het is de Geest die in onze harten is gelegd die zelf wil bidden, die verlangt naar de Vader. die in ons hart zegt: ‘zoek Mij’.

In mij is zowel die Marta als Maria.  En waar geef ik de voorrang aan?

Er zijn meer van die verhalen waar Jezus twee mensen of groepen sterk tegenover elkaar zet. Ik denk aan de vijf wijze en vijf domme meisjes die op de bruidegom wachten. Die wijze houden olie voor de lamp, bij die anderen raakt het op. Dat gaat over:  hoe blijf je op koers, hoe blijf je vol van geest in dit leven, vol van hoop, liefde, geloof, blijdschap, tot het einde, ook als het lang duurt?  En misschien dat dit verhaal van Marta en Maria dáár juist antwoord op geeft.

Als wij met Jezus blijven omgaan, Hem éérst zoeken, ‘wonen bij zijn altaren’, aandachtig luisteren naar zijn stem die in ons binnenste innerlijk wil spreken, dan houden wij de olie in onze lamp.  Ook in moeilijke tijden. Als we lang moeten wachten op het morgenlicht. De tijden zijn ook best moeilijk, in de wereld, de kerk, of je eigen leven. En zo is het altijd geweest. Je kunt ontmoedigd raken, uitgeblust, teleurgesteld, bitter. Zuur.

Jezus heeft de woorden van eeuwig leven, Hij is de verlosser. Als we Hem in het middelpunt stellen en het houvast in ons leven in Hem zoeken, dan worden wij verlost.  En dan dragen we en ontvangen we de vruchten die we door ons eigen werken, en ons eigen werken “voor de Heer”, nooit zouden kunnen krijgen en dragen.  Dan maken we van dorheid om ons heen oases. Zoek eerst het Koningkrijk van God. Dat is het enige nodige. De rest wat nodig is krijg je er dan bij.

En bij het klimmen der jaren, de ouderdom, wordt dit dan makkelijker of moeilijker?

Dan hoef je niet meer hard te werken. Dan kan Marta en Martus de bezem laten staan (vrij naar een liedje van Elly en Rikkert). Maar je kan nog steeds druk bezig zijn, je zelf druk houden… en zo nog steeds een beetje voorbij lopen aan de omgang met de Heer.  Klusjes, hobbies, zelfs goed werk, werk in de kerk, ze kunnen op de eerste plaats gaan staan.  Het is de onrust in ons hart.

Maar anderzijds, als je nóg wat ouder wordt, dan kan je heel veel niet meer. Hard werken is er niet meer bij. Ideaal zou je zeggen, dan kun je eindelijk eens gaan leren van Maria, het werk maar laten, en meer gaan wonen bij de Heer, in de “voorhoven van de tempel”.

Toch kan dat ook tegenvallen, als je gezondheid je hindert, dan ga je dáár weer zorgen over maken, en dat kost ook veel tijd, dokter hier, opname daar.

Maar belangrijker nog: je kunt er gewoon de balen van hebben, dat je niet meer zo actief kunt zijn. Je kunt jezelf wat waardeloos gaan vinden. Waar ben ik nog goed voor, als ik niks meer bij kan dragen? 

En eigenlijk blijkt dan: dat we vinden dat we gered worden door onze werken, dat we zalig worden of zijn door onze acties, onze rol, onze waarde. Weinig of niets meer zelf kunnen, dat vreet aan je gevoel van zelfwaarde. Je geluk.

Maar je kunt het ook loslaten… Marta, leg die bezem maar neer.  Misschien kun je dan juist, wanneer de eigen krachten zoveel minder worden, er zoveel gewoon niet meer kan, leren ontvangen, leren dat alles wat écht belangrijk is van Christus komt. Leren dat onze echte waarde geborgen ligt in Hem. Hij is de redder, de bron van diepe, blijvende vreugde.

Hij verandert je, verlicht je. Dan ben je een gelukkig en dankbaar mens, een licht en lichtgevend mens, een gezegend en zegenend mens. Ook als de aardse tent vervalt. Alleen het beste deel zul je kunnen houden. En je mág het houden. Blijdschap tot in eeuwigheid.

AMEN

1-10 of 65