"Geef mij nu je angst"

Geplaatst 28 apr 2011 06:52 door De Stadslamp Amsterdam
24 april 2011, Hoogfeest van Pasen, in de Kerk van Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans te Amsterdam
door pastor Pierre Valkering


Gelezen: uit de Handelingen van de Apostelen (10, 34a.37-43), Psalm 118 (ged.), uit de brief aan de Kolossenzen (3, 1-4) en
uit het Johannes-evangelie (20, 1-9).


Heel knap - afgelopen donderdag, de avond van Witte Donderdag, in Gouda. Daar gaf men
gestalte aan wat genoemd werd The Passion: het verhaal van Jezus' lijden, dood en
verrijzenis, uitgevoerd door bekende artiesten. Misschien hebt u er iets van gezien op t.v. of
over gelezen in de krant. Syb van der Ploeg, in een wit leren jack, was Jezus. Thomas Berge
was Petrus. En Dominique Rijpma van Hulst oftewel "Do" was Maria. In het geheel
ingeweven waren bekende Nederlandstalige popnummers. Die moesten ons dus helpen om
beter te begrijpen waar het om gáát in het leven, in de dood en in de verrijzenis van Jezus.
Toen het grote lichtgevende kruis dat door de straten en langs de grachten van Gouda was
gedragen eenmaal was aangekomen op de Grote Markt, récht tegenover het beroemde
vijftiende-eeuwse stadhuis van Gouda, zong Do, oftewel Maria: "Oh ik kan maar niet
bevatten (...) waarom ik hier ben." Dus: "Laat me zien waar ik voor leef. Laat me voelen wat
ik geef. Eén moment zodat ik weet, dat alles niet voor niets is geweest." Het is een nummer
van Marco Borsato. De grote, eeuwige vraag naar het waarom van ons leven dat zo mooi
maar ook zo wreed kan zijn. De verteller van The Passion, Erik Dijkstra, zegt vervolgens:
"Het is volbracht - zoals we dan zeggen. Maar waar is het allemaal goed voor geweest? Er
zijn mensen die zeggen dat Jezus zal opstaan uit de dood. En als ik het goed heb begrepen,
dan heeft Jezus dat zelf ook een paar keer gezegd. Geloof je 't zelf? Nou ja, we weten
allemaal dat dit verhaal niet goed afloopt. Het is niet echt een lekker einde. Maar wat wil je
nog meer? Bedankt voor jullie komst." De lichten gaan uit. Er wordt geklapt. Maar er wordt
ook "boe" geroepen ... En opéens is er dan opnieuw licht - op de toren van de Grote Kerk
van Gouda. Daar staat Jezus. En Hij zingt; die woorden worden Hem in de mond gelegd:
"Geef mij nu je angst. Ik geef je er hoop voor terug. Geef mij nu de nacht. Ik geef je de
morgen terug. Zolang ik je niet verlies vind ik heus wel de weg met jou" - een liedje van
André Hazes zaliger gedachtenis. Maar het is ook bekend van Guus Meeuwis.
Dierbare gasten en parochianen, wat moeten we ermee? Het paasmysterie interpreteren met
behulp van liedjes uit de relationele sfeer van André Hazes en Marco Borsato ... Doet dat er
geen afbreuk aan? Wordt Pasen dan niet iets banaals en sentimenteels? Verw.jderen wij ons
dan niet van "de steen die de bouwers hebben versmaad (...) die tot hoeksteen is geworden"
(Psalm 118), verw.jderen we ons dan niet van het lege graf en van het Victimae Paschali, het
paasoffer van Christus?
Ja ...
Of nee ...
Nee, ik vind van niet!
Pasen is een liefdesgeschiedenis. In het Johannesevangelie is het Maria Magdalena die als
eerste ziet dat Jezus' graf leeg is. Zij wordt om die reden wel apostola apostolorum,
"apostelin van de apostelen", genoemd. Maria Magdalena is door Jezus verlost van zeven
demonen weten wij uit het Lucasevangelie1. Jezus is op heel persoonlijke wijze haar
verlosser geweest. Hij heeft haar teruggegeven aan zichzelf. Hij heeft haar léven aan haar
teruggegeven. Ik denk: Zij is Hem oneindig dankbaar. Hij is haar oneindig dierbaar. Wat zij
gezien heeft (dat het graf leeg is) gaat Maria Magdalena vertellen aan Petrus en aan "de
andere, de door Jezus beminde leerling". Zowel de Willibrordvertaling van 1995 als De
Nieuwe Bijbelvertaling van 2005 vertalen, gewoner en directer: "de leerling van wie Jezus
hield". Maar liefst vijf keer komt die uitdrukking in het Johannes-evangelie voor!2 Wie is die
leerling? Is het Johannes zelf? Ja, zeker. Maar misschien mag ieder van ons zich ook wel
zélf aangesproken voelen. Want zo heeft Johannes zijn evangelie duidelijk bedoeld: Hij wil
ons, hoorders, lezers van alle tijden van zijn werk, er in betrekken. Jij mag jezelf herkennen
in die "leerling van wie Jezus hield". Je mag je eigen naam invullen - denk ik. De geliefde
leerling komt als eerste bij het graf aan. Hij bukt zich voorover. Hij ziet zwachtels liggen.
Maar hij laat Petrus als eerste het graf binnengaan. En Petrus ziet, behalve de zwachtels ook
"dat de zweetdoek die zijn hoofd", dat van de dode Jezus, "bedekt had niet bij de zwachtels
lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats." Raadselachtig ... Alsof de
opgestane Jezus netjes zijn bed heeft opgemaakt! "Toen ging ook de andere leerling die het
eerst bij het graf was aangekomen naar binnen; h.j zag en geloofde."
Pasen is het verhaal van een liefde die lijkt dood te lopen. Pasen is het verhaal van een
liefde die onverwacht toch een vervolg krijgt. Het boek gaat verder. Want: l.efde gaat verder
dan het leven dat wij kennen. Er wórdt een volgend hoofdstuk geschreven. Of liever gezegd:
het verhaal van Jezus - dat heeft een open einde. "Er is nog veel meer dat Jezus gedaan
heeft, maar als men het allemaal in bijzonderheden zou gaan optekenen, (dan) zou wellicht
zelfs de wéreld te klein zijn voor de boeken die men dán zou moeten schrijven". Dát,
veelgeliefden, zijn de allerlaatste woorden van het evangelie van Johannes. En ook voor d.e
woorden geldt: Ze hebben betrekking op ons. Ze reiken naar ons. Over een afstand van vele,
van twintig eeuwen, verlangt Johannes ook óns te bereiken en aan te raken. Hij spreekt ook
óns aan. En hij nodigt óns uit om ook het boek van ons e.gen leven te schrijven en om het te
schrijven als een boek waarin Jezus óók het één en ander, of véél zelfs, dóet. Ja ... het is
mogelijk om ná Zijn dood met Jezus te leven zoals men ook vóór Zijn dood met Jezus leefde.
Maria Magdalena met haar demonen, met haar muizenissen, met haar angsten ... Wij met de
onze. Jezus heeft háár ervan verlost. En Hij is nog alt.jd in staat om óns ervan te verlossen.
De mensen achter The Passion hebben wat mij betreft midden in de roos geschoten door de
woorden van het liedje van André Hazes in de mond van Jezus te leggen. Die woorden
passen bij Jezus. Ze passen bij de aardse en ze passen bij de verrezen Jezus:
"Geef mij nu je angst. Ik geef je er hoop voor terug. Geef mij je nacht. Ik geef je de morgen
terug." Amen. Zalig Pasen. De Heer is verrezen. Hij is waarlijk verrezen. Alleluia.
Comments